99/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §

För arbets- och näringsministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) arbets- och näringsministeriets tillståndsbeslut enligt kärnenergilagen och behandling av tillståndsansökan vid arbets- och näringsministeriet,

2) beslut om förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. i kärnenergilagen,

3) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om upphörande av ombesörjningsskyldighet,

5) beslut om obligatoriskt samarbete vid avfallshantering, samt

6) annan övervakning än de beslut som nämns i 1—5 punkten och som sammanhänger med övervakningen av kärnavfallshanteringen och reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

För de prestationer som nämns i 2 § tas avgifter ut enligt en prislista som finns som bilaga.

För en ansökan om ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. i kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

3 a §

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar arbets- och näringsministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 och gäller till utgången av februari 2013.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs efter förordningens ikraftträdande.

  Helsingfors den 27 februari 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Överinspektör
Maria Ranta-Muotio

Prislista

Beslut eller prestation Avgift i euro
1. Tillstånd att använda kärnenergi
1.1. Tillstånd att ingå och fullgöra ett privaträttsligt avtal 440,-
1.2. Tillstånd att temporärt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område 8 410,-
2. Förhandsbesked om tillståndsplikt enligt 8 § 3 mom. i kärnenergilagen 250,-
3. Lämnande av tillståndsansökan utan prövning 250,-
4. Kärnavfallshantering
4.1. Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering
4.1.1. Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 6 220,-
4.1.2. Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 350,-
4.2. Beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet 6 060,-
4.3. Beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör 6 060,-
5. Reservering av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen
5.1. Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering
5.1.1. Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 8 000,-
5.1.2. Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 700,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.