98/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggninga

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §

För arbets- och näringsministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tas ut avgifter enligt detta beslut.

2 §

Prestationer för vilka fasta avgifter tas ut är

1) kontaktmyndighetens utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning:

– grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 6 700 euro

– tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i programmet har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 1 700 euro

– utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 3 400 euro

2) kontaktmyndighetens utlåtande om en konsekvensbeskrivning:

– grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 8 400 euro

– tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i konsekvensbeskrivningen har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 2 500 euro

– utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 5 000 euro

För utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning som gäller flera kärnanläggningar tas ut en avgift enligt 1 mom., om kärnanläggningarna funktionellt eller till följd av sitt läge utgör en enhetlig helhet.

3 §

För ett annullerat förfarande som gäller ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning tas för behandlingen av programmet eller beskrivningen ut hälften av den avgift som avses i 2 §, om arbets- och näringsministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

Utöver de avgifter som avses i 2 och 3 § tar arbets- och näringsministeriet av den som är ansvarig för projektet ut de kostnader som ministeriet har erlagt för tjänster som har köpts i anslutning till informerandet och hörandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt kostnader för översättningar som behövs för bedömning av sådana konsekvenser som överskrider statsgränserna.

4 a §

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar arbets- och näringsministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 och gäller till utgången av februari 2013.

Denna förordning tillämpas på de konsekvensbedömningsprogram och konsekvensbeskrivningar som efter förordningens ikraftträdande tillställs arbets- och näringsministeriet för utlåtande.

  Helsingfors den 27 februari 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Överinspektör
Maria Ranta-Muotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.