92/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari  2012

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 3 § 1, 5, 6, 8 och 10 punkten, 10 § 3 mom., 13 § 7 punkten, 42 § och 45 § 3 punkten, av dem 3 § 5 punkten sådan den lyder i förordning 1021/2007 och 45 § 3 punkten sådan den lyder i förordning 1401/2004, samt

fogas till förordningen en ny 41 a § som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:

1) regeringens propositioner, berättelser och skrivelser samt statsrådets meddelanden, redogörelser, berättelser och skrivelser till riksdagen,


5) beslut om deltagandet i Europeiska rådets möte för en minister som bistår statsministern samt om medverkan av någon annan än statsministern som företrädare för Finland i annan verksamhet inom Europeiska unionen, som kräver att den högsta statsledningen är företrädd, än i Europeiska rådet,


6) utseende av Finlands nationella kandidater till Europeiska kommissionen, domstolen och tribunalen vid Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbankens direktion, Europeiska revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan samt utseende av medlemmarna och suppleanterna i Ekonomiska och finansiella kommittén,


8) förordnande av representanter till förvaltningsorganen i sådana organisationer som avses i internationella fördrag samt till dessa organisationers nationella beredningsorgan, om beslutanderätten inte tillkommer republikens president, liksom förordnande av ledamöter till Permanenta skiljedomstolen och utseende av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar, om de inte utses i enlighet med det förfarande som avses i stadgan för den internationella domstolen (FördrS 1/1956),


10) förslag till Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program för Finland samt de årliga stabilitetsprogrammen,


10 §
Behörigt ministerium

Bestämmelser om samarbete mellan ministerierna finns i 2 § i lagen om statsrådet. Permanenta samarbetsorgan är kanslichefsmötet och beredskapschefsmötet.

13 §
Utrikesministeriets ansvarsområde

Till utrikesministeriets ansvarsområde hör:


7) företrädande av Finland i Europeiska unionens domstol och i överträdelseförfarandet gällande Finland i dess egenskap av medlem i Europeiska unionen,


5 kap.

Behandling av ärenden i statsrådet och ministerierna

41 a §
Undertecknande av vissa handlingar

Regeringens propositioner, berättelser och skrivelser till riksdagen undertecknas av den minister som varit ordförande för statsrådets allmänna sammanträde och kontrasigneras av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Om ärendet hör till ansvarsområdet för den minister som varit ordförande för statsrådets allmänna sammanträde när beslut i ärendet fattades, kontrasigneras handlingen dock av föredraganden.

42 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Statsrådet utnämner följande ministerietjänstemän: statssekreterarna, statssekreterarna såsom kanslichef, kanslicheferna, understatssekreterarna, avdelningscheferna, överdirektörerna och de övriga direktörerna, de biträdande avdelningscheferna, byråcheferna, regeringsråden, lagstiftningsråden, finansråden, budgetråden och de övriga råden samt de konsultativa tjänstemännen och regeringssekreterarna.

45 §
Kanslichefernas uppgifter

Kanslichefen skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte


3) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen vid ministeriet och för anordnandet av tjänstemannasamarbetet tillsammans med övriga ministerier,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 februari 2012

Statsministerns ställföreträdare Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringssekreterare
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.