90/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

Lag om ändring av tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tonnageskattelagen (476/2002) 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 723/2004,

ändras 2 § 3 och 4 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 6 §, 7 § 1 och 2 mom., 8, 9 och 15 §, 20 § 1 och 3 mom., 21 och 23 §, 25 § 2 mom., 26 § 1 och 3 mom., 27 § 1 mom., 28 §, 29 § 1, 2, 4 och 5 mom., 30—32 §, 35 § 2 mom., rubriken för 36 § och 36 § 1 och 3 mom., 38 § 1 och 4 mom. samt 39 § 1 och 3 mom.,

av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1283/2007 och 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 509/2010, samt

fogas till lagen nya 15 a och 15 b § som följer:

2 §
Skattskyldighet

Tonnagebeskattning kan väljas av ett bolag

1) som i verkligheten leds från Finland,

2) som bedriver gods- eller passagerartransport med ett i 8 § avsett fartyg från Finland och är skattskyldigt för detta i Finland,

3) vars i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedda fartygs bruttodräktighet utgör minst 25 procent och i 8 § 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda, med besättning inhyrda fartygs bruttodräktighet utgör högst 75 procent av bruttodräktigheten för bolagets samtliga i 8 § avsedda fartyg,

4) vars fartyg som är registrerade i fartygsregistret i någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen utgör högst 40 procent av bruttodräktigheten för bolagets samtliga i 8 § avsedda fartyg, och

5) av vars flottas bruttodräktighet minst 20 procent utgörs av sådana fartyg i bolagets ägo med vilka bolaget självt bedriver gods- eller passagerartransport i internationell sjöfart.

Om bolaget står i ett i 3 § avsett förhållande till ett eller flera bolag som uppfyller de villkor som anges i 3 mom. 1 och 2 punkten i denna paragraf, beräknas de i 3 mom. 3—5 punkten i denna paragraf avsedda andelarna på det sammanlagda tonnaget för alla de bolag som står i ett i 3 § avsett förhållande till varandra.

3 §
Skattskyldighet inom koncern

Ett bolag som hör till en i 8 kap. 12 § i aktiebolagslagen (624/2006) avsedd koncern kan vara tonnageskattskyldigt endast om alla de till samma koncern hörande bolag som uppfyller de i 1 § och 2 § 3 mom. i denna lag avsedda villkoren är tonnageskattskyldiga och bolagen har samma räkenskapsperiod.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller på motsvarande sätt bolag i vilka en eller flera fysiska personer, juridiska personer eller dessa tillsammans har ett inflytande som motsvarar ett i 8 kap. 12 § i aktiebolagslagen avsett bestämmande inflytande.

Det som i 1 mom. bestäms om en koncern gäller inte bolag som under separat affärsledning bedriver sådan affärsverksamhet, antingen med passagerarfartyg eller med lastfartyg, som utgör en fristående affärsverksamhetshelhet.

4 §
Ansökan om tonnageskattskyldighet

Ett bolag ska ansöka om att bli tonnageskattskyldigt inom 3 månader från det att bolaget registrerats.


6 §
Tonnagebeskattningens förhållande till inkomstbeskattningen

Inkomst av tonnagebeskattad verksamhet är inte skattepliktig vid inkomstbeskattningen. Vid beskattningen av en tonnageskattskyldigs övriga inkomst än inkomst av tonnagebeskattad verksamhet tillämpas lagstiftningen om inkomstbeskattning.

Förluster som uppkommit inom den inkomstbeskattade verksamheten före tonnageskatteperiodens början avdras i enlighet med inkomstskattelagen (1535/1992) från de skattepliktiga inkomsterna av bolagets inkomstbeskattade verksamhet.

Bolagets förluster anses hänföra sig till den inkomstbeskattade verksamheten till den del det är uppenbart att förlusterna har uppkommit inom den inkomstbeskattade verksamheten. Till den del det är uppenbart att förlusterna har uppkommit genom verksamhet inom den tonnagebeskattade verksamheten hänförs inte förlusterna till inkomstbeskattningen. I övrigt överförs förlusterna från respektive inkomstkälla i samma förhållande som den nettoförmögenhet som avses i 2 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fördelas mellan bolagets tonnagebeskattade och inkomstbeskattade verksamhet. Om det vid bolagets beskattning finns flera inkomstkällor, avdras de förluster som fastställts för en inkomstkälla från de skattepliktiga inkomster som hänför sig till samma inkomstkälla.

Skatt som i en främmande stat betalats på inkomst av tonnagebeskattad verksamhet avräknas inte från skatt som ska betalas i Finland.

Bolaget får inte i inkomstbeskattningen göra den avskrivning som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) för ett fartyg som tagits i bruk det skatteår som föregår tonnageskatteperioden. På ett sådant fartyg får bolaget däremot i inkomstbeskattningen göra en sådan avskrivning på fartyget som motsvarar skillnaden mellan anskaffningspriset på fartyget och det verkliga värdet på fartyget vid ingången av tonnageskatteperioden, dock högst det belopp som räknats ut enligt 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

7 §
Beskattning av inkomst av tonnagebeskattad verksamhet

Med inkomster av tonnagebeskattad verksamhet avses inkomster av

1) gods- och passagerartransport med ett tonnagebeskattat fartyg,

2) försäljning ombord av varor och tjänster som är avsedda att konsumeras ombord,

3) bolagets verksamheter som är nödvändiga för och nära anknutna till bedrivandet av ovan i 1 punkten avsedd verksamhet, såsom transport av last och passagerare på hamnområdet till och från fartyget, lastning och lossning av gods samt därmed sammanhängande tillfällig uppläggning av gods, vilka ingår i priset för ovan i 1 punkten avsedd transporttjänst, samt sådan biljettförsäljning och hamnterminalverksamhet jämte administrativ verksamhet och försäkringsverksamhet som har en direkt anknytning till transport av last och passagerare,

4) uthyrning av ett tonnagebeskattat fartyg med besättning, förutsatt att inhyraren använder det för sådan verksamhet som skulle vara tonnagebeskattad om den bedrevs av uthyraren,

5) överlåtelse av fartyg, maskiner, materiel och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar som använts i tonnagebeskattad verksamhet,

6) uthyrning av fartyg som på grund av bolagets tillfälliga överkapacitet hyrs ut utan besättning för högst tre år, då andelen av sådana uthyrda fartyg inte överskrider 20 procent av bruttodräktigheten för bolagets tonnagebeskattade fartyg; en sådan hyresinkomst hänförs till inkomsterna av tonnagebeskattad verksamhet endast till den del hyresinkomsten erhålls högst tre år under bolagets tonnageskatteperiod.

Som inkomst av tonnagebeskattad verksamhet betraktas även inkomst av sådan transport utanför hamnområdet som ingår i transporttjänstens pris, om den tonnageskattskyldige har köpt transporten av ett annat företag.


8 §
Tonnagebeskattat fartyg

Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport eller bogsering eller skjutbogsering avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100:

1) ett fartyg som är inskrivet i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007), och som bolaget äger och använder i trafik eller har hyrt ut med besättning, samt ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och som bolaget har inhyrt med besättning för minst 12 månader och använder i trafik,

2) ett annat fartyg än ett sådant som avses i 1 punkten, som bolaget äger eller har inhyrt utan besättning och som bolaget utrustar och använder i trafik,

3) ett annat fartyg än ett sådant som avses i 1 punkten, som bolaget har inhyrt med besättning och använder i trafik,

4) ett fartyg som bolaget på grund av tillfällig överkapacitet har hyrt ut utan besättning för högst tre år, då andelen av ett sådant uthyrt fartyg inte överskrider 20 procent av bruttodräktigheten för bolagets tonnagebeskattade fartyg med beaktande av de övriga fartyg som avses i denna punkt.

Ett fartyg anses vara i internationell sjöfart när det trafikerar mellan finsk och utländsk hamn, mellan utländska hamnar eller mellan utländsk hamn och öppna havet, dock inte om fartyget uteslutande trafikerar mellan två hamnar i samma stat.

Såsom för bogsering eller skjutbogsering avsett och använt fartyg betraktas ett sådant lastfartyg som är en bogserare eller skjutbogserare och som huvudsakligen används för transport. Bogsering eller skjutbogsering som huvudsakligen utförs i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är inte sådan internationell sjöfart som avses i denna paragraf.

9 §
Den tonnagebeskattade inkomstens belopp

Tonnageskattens belopp beräknas utifrån en kalkylerad inkomst som bestäms enligt nettodräktigheten för ett fartyg som avses i 8 §, så att som inkomst betraktas 0,9 euro per dag för varje 100 ton upp till 1 000 ton, 0,7 euro per dag för den del som överstiger 1 000 ton upp till 10 000 ton, 0,5 euro per dag för den del som överstiger 10 000 ton upp till 25 000 ton och 0,2 euro per dag för den del som överstiger 25 000 ton.

Tonnageskattens belopp är den procentandel av inkomsten beräknad enligt 1 mom. som motsvarar den i 124 § 2 mom. i inkomstskattelagen föreskrivna samfundsskattesatsen.

Skatt ska betalas även för de dagar fartyget inte är i trafik.

15 §
Högsta belopp som betraktas som inkomst vid överlåtelse av tonnagebeskattade anläggningstillgångar och den del som årligen är avdragbar därav

Vid övergång till tonnagebeskattning fördelas bolagets utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet enligt 13 § mellan varje fartyg och de övriga anläggningstillgångar som hör till utgiftsresten i förhållande till dessa posters verkliga värden. Vid fördelning av utgiftsresten beaktas inte anskaffningsutgiften för ett fartyg som avses i 6 § 5 mom.

Det högsta belopp som betraktas som inkomst vid överlåtelse av ett fartyg beräknas som skillnaden mellan fartygets verkliga värde och den utgiftsrest som fördelats på fartyget.

Det högsta belopp som betraktas som inkomst vid överlåtelse av övriga förslitning underkastade anläggningstillgångar än fartyg beräknas som skillnaden mellan det verkliga värdet för de nyttigheter som hänförs till övriga förslitning underkastade anläggningstillgångar och den utgiftsrest som fördelats på övriga förslitning underkastade anläggningstillgångar.

Från det högsta belopp som betraktas som inkomst dras under tonnageskatteperioden en niondedel av för varje skatteår som redan förflutit. Det belopp som årligen dras av får dock inte överskrida det årliga maximala beloppet av statsstöd som beviljas den skattskyldige med beaktande av den skattskyldiges övriga stöd. Det belopp av det årliga avdraget som på grund av statsstödets maximala belopp inte dras av för ett skatteår dras av de följande skatteåren under tonnageskatteperioden med beaktande av statsstödets årliga maximala belopp. Det belopp som ska dras av inom ramen för det årliga maximala beloppet av statsstöd fastställs när beskattningen verkställs.

Vid uträkning av det årliga avdrag som avses i 4 mom. avdras dock inte från det belopp som betraktas som skattepliktig inkomst ett belopp som motsvarar avskrivningarna i bolagets inkomstbeskattning för fartyg som anskaffats under de fem senaste åren före tonnageskatteperioden till den del som avskrivningen har överskridit nyttighetens ekonomiska värdenedgång och dragits av från inkomsten av annan kommersiell verksamhet än sådan verksamhet som hör till tillämpningsområdet för denna lag.

15 a §
Överlåtelse av och återanskaffningsreserv för tonnagebeskattat fartyg

Som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst för ett skatteår betraktas skillnaden mellan överlåtelsepriset för ett fartyg och den utgiftsrest som fördelats på fartyget enligt 15 § 1 mom. upp till det belopp som motsvarar det högsta belopp som betraktas som inkomst per fartyg uträknat på det sätt som anges i 15 §.

Om den tonnageskattskyldige under skatteåret har anskaffat eller med hjälp av bindande beställningsavtal eller på annat tillförlitligt sätt bestyrker sin avsikt att inom loppet av tre år efter överlåtelseåret anskaffa ett fartyg som hänför sig till tonnagebeskattad verksamhet, får den tonnageskattskyldige från sin inkomst dra av ett belopp som motsvarar anskaffningsutgiften för fartyget upp till det belopp som enligt 1 mom. betraktas som inkomst (återanskaffningsreserv för fartyg).

Det belopp som motsvarar återanskaffningsreserven för fartyg betraktas som skattepliktig inkomst, om den tonnageskattskyldige inte inom den tid som anges i 2 mom. anskaffar ett fartyg som hänför sig till tonnagebeskattad verksamhet. Inkomsten betraktas som inkomst för det skatteår under vilket det kan konstateras att villkoren för en återanskaffningsreserv för tonnagebeskattad verksamhet inte har uppfyllts.

Om den skattskyldige under tonnageskatteperioden överlåter ett sådant fartyg för vilkets anskaffning den skattskyldige har gjort en återanskaffningsreserv för fartyg, ska som inkomst av överlåtelsen av fartyget i fråga betraktas den del som vid överlåtelsetidpunkten hade återstått av det högsta belopp som betraktas som inkomst för det först överlåtna fartyget, med beaktande av det årliga avdrag som uträknats enligt 15 § 4 och 5 mom. Av den inkomst som uträknats på detta sätt får den skattskyldige dra av den återanskaffningsreserv för fartyg som avses i 2 mom. när de i 2 mom. avsedda villkoren uppfylls.

15 b §
Annan överlåtelse av tonnagebeskattade anläggningstillgångar

Som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst för ett skatteår betraktas, upp till det högsta belopp som betraktas som inkomst enligt 15 §, den del av överlåtelsepriset och andra vederlag för i 15 § 1 mom. avsedda övriga förslitning underkastade anläggningstillgångar än fartyg som överskrider den återstående utgiftsresten med beaktande av de överlåtelser som skett under tonnageskatteperioden.

20 §
Fusion

En tonnageskattskyldig anses inte bli upplöst vid beskattningen om denne fusioneras med ett annat tonnageskattskyldigt bolag eller om två tonnageskattskyldiga bolag fusioneras genom bildande av ett nytt bolag som godkänns som tonnageskattskyldigt, förutsatt att villkoren för fusion enligt 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet uppfylls. På fusionen tillämpas dessutom bestämmelserna i 52 b och 52 h § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.


Det högsta belopp som enligt 15 § 3 och 4 mom. ska beaktas i det övertagande bolagets inkomst är det sammanlagda beloppet av de vid beskattningen av de överlåtande bolagen fastställda belopp som avses i 15 § 3 och 4 mom., efter avdrag av de belopp som med stöd av 15 b § beaktats i bolagens inkomst före fusionen.

21 §
Delning

En tonnageskattskyldig anses inte bli upplöst vid beskattningen om denne delas i tonnageskattskyldiga bolag på det sätt som föreskrivs i 52 c § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. På delningen tillämpas dessutom bestämmelserna i 52 c och 52 h § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Det ursprungliga bolagets och de övertagande bolagens utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet fördelas mellan dessa bolag i samma proportion som motsvarande anläggningstillgångar, värderade till det i bokföringen icke-avskrivna värdet, kvarstår hos det ursprungliga bolaget eller överförs till de övertagande bolagen.

Som de högsta belopp som med stöd av 15 § 3 och 4 mom. ska beaktas i det ursprungliga bolagets och de övertagande bolagens inkomst betraktas de belopp som erhålls genom att från det vid beskattningen av det ursprungliga bolaget fastställda belopp som avses i 15 § 3 och 4 mom. avdra det belopp som med stöd av 15 b § beaktats i bolagets inkomst före delningen och fördela det sålunda erhållna beloppet på det ursprungliga bolaget och de övertagande bolagen i den proportion som avses i 2 mom. i denna paragraf.

23 §
Koncernbidrag

På en prestation som en tonnageskattskyldig har gett eller mottagit tillämpas lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) vid givarens och mottagarens beskattning. Koncernbidraget får inte överskrida den inkomstbeskattade verksamhetens resultat som uppkommit inom näringsverksamheten före koncernbidraget avdragits. Ett mottaget koncernbidrag hör alltid till inkomsterna av mottagarens inkomstbeskattade verksamhet.

25 §
Beskattning av ett bolag efter tonnageskatteperiodens utgång

Vid uträkning av den utgiftsrest som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ska som utgiftsrest vid ingången av det i 1 mom. avsedda skatteåret betraktas det sammanlagda beloppet av utgiftsresten av inkomstbeskattad verksamhet och utgiftsresten av tonnagebeskattad verksamhet vid tonnageskatteperiodens utgång. Från utgiftsresten avdras beloppet av den återanskaffningsreserv för fartyg som avses i 15 a § i denna lag och till utgiftsresten läggs det belopp som beaktas som inkomst enligt 15 a och 15 b §.


26 §
Ansökan om godkännande som tonnageskattskyldig

Godkännande som tonnageskattskyldig söks för en tonnageskatteperiod genom skriftlig ansökan hos Skatteförvaltningen.


Ansökan ska innehålla behövliga uppgifter och handlingar om bolagets verksamhet och omständigheter som inverkar på bedömningen av förutsättningarna för godkännande som tonnageskattskyldig. På Skatteförvaltningens begäran ska sökanden dessutom lämna andra uppgifter och handlingar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

27 §
Godkännande som tonnageskattskyldig

Skatteförvaltningen godkänner som tonnageskattskyldigt ett bolag som uppfyller de villkor som anges i 2 och 3 § och för in bolaget i den förteckning över tonnageskattskyldiga som Skatteförvaltningen för.


28 §
Villkor för tonnageskattskyldighetens ikraftvarande

För att tonnageskattskyldigheten ska vara i kraft förutsätts det, utöver vad som föreskrivs i 2 och 3 §, att bolaget utreder sina inkomster och utgifter i enlighet med 17 § och att bolaget inte är part i en transaktion eller ett arrangemang som syftar till att på konstgjord väg minska grunden för beräkning av tonnagebeskattad inkomst eller som uppenbarligen har vidtagits i syfte att uppnå befrielse från inkomstskatt.

29 §
Återkallande av godkännande

Skatteförvaltningen ska återkalla ett beslut om godkännande som tonnageskattskyldig, om de villkor som anges i 2, 3 och 28 § inte uppfylls.

Före återkallandet ska den tonnageskattskyldige ges tillfälle att bli hörd. Den tonnageskattskyldige ska även ges tillfälle att inom en skälig tid som Skatteförvaltningen bestämmer undanröja en brist som avses i 1 mom. Någon tidsfrist sätts inte ut, om det är uppenbart att de villkor som avses i 1 mom. inte kommer att uppfyllas. Bolagets moderbolag och tonnageskattskyldiga som står i ett i 3 § avsett förhållande till bolaget ska också underrättas om återkallelsen.


När godkännandet av ett bolag som tonnageskattskyldigt återkallas eller ett tonnageskattskyldigt bolag upplöses, ska Skatteförvaltningen stryka bolaget ur förteckningen över tonnageskattskyldiga.

Om godkännandet av ett bolag som tonnageskattskyldigt återkallas, kan bolaget inte på nytt godkännas som tonnageskattskyldigt förrän tio år förflutit från ingången av året efter återkallandet. Detsamma gäller ett bolag som fortsätter bolagets verksamhet och som står i ett i 3 § avsett förhållande till bolaget.

30 §
Avstående från att återkalla godkännande i vissa fall

Skatteförvaltningen kan avstå från att återkalla ett bolags godkännande som tonnageskattskyldigt trots att de villkor som anges i 3 § inte uppfylls, om orsaken till att villkoren inte uppfylls är att Skatteförvaltningen har återkallat ett eller flera till samma koncern hörande bolags godkännande som tonnageskattskyldiga.

Skatteförvaltningen kan avstå från ett återkalla ett godkännande som tonnageskattskyldig trots att andelen fartyg som bolaget eller de bolag som står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 3 § har inhyrt på viss tid eller för viss resa tillfälligt, på grund av utvidgning av verksamheten, efter godkännandet som tonnageskattskyldig överstiger 75 procent, men dock inte 80 procent, av det tonnagebeskattade tonnaget, om de villkor som anges i 2 § i övrigt är uppfyllda. Godkännandet ska dock återkallas om villkoren inte uppfylls inom en skälig tid som Skatteförvaltningen bestämmer.

31 §
Verkställande av beskattningen

Om godkännandet som tonnageskattskyldig återkallas eller ett tonnagebeskattat bolag upplöses, ska Skatteförvaltningen verkställa inkomstbeskattningen av bolaget för de skatteår som avses i 32 §.

Tonnagebeskattning verkställs för ett sådant skatteår som avses i 3 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). På verkställande av beskattning, slutförande av beskattning, skattegranskning, skatterättelse, efterbeskattning, skatteförhöjning, samfundsränta och följdändring tillämpas lagen om beskattningsförfarande. På uppbörd, indrivning och återbäring av tonnageskatt tillämpas lagen om skatteuppbörd (609/2005).

Skatteförvaltningen fastställer den i 13 § avsedda utgiftsrestens belopp, det i enlighet med 15 § 2 och 3 mom. uträknade högsta belopp som betraktas som inkomst och det belopp som enligt 15 § 4 och 5 mom. dras av inom ramen för det årliga maximala beloppet av statsstöd.

32 §
Verkställande av beskattningen efter återkallande av godkännande som tonnageskattskyldig eller upplösning av bolag

Med avvikelse från bestämmelserna i den övriga lagstiftningen om inkomstbeskattning verkställs den beskattning som avses i 24 § efter tonnageskatteperiodens upphörande för alla de skatteår som omfattas av tonnageskatteperioden. Beskattningen slutförs vid en tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer, dock senast före utgången av oktober under kalenderåret efter det då tonnageskatteperioden upphörde.

Från den skatt som avses i 24 § avdras det tonnageskattebelopp som den skattskyldige har betalat för motsvarande tid. Den skatt som uträknats på detta sätt påförs med 10 procents förhöjning eller, om godkännandet återkallats på grund av bolagets förfarande i strid med 28 § eller väsentlig försummelse av deklarationsskyldigheten enligt den paragrafen, med 30 procents förhöjning. Om den skattskyldige visar att godkännandet som tonnageskattskyldig har återkallats eller att bolaget har upplösts av skäl som inte beror på den skattskyldige eller av tvingande skäl, kan Skatteförvaltningen nedsätta förhöjningen eller helt avstå från att påföra den. Förhöjningen kan nedsättas eller lämnas opåförd även i det fall att godkännandet som tonnageskattskyldig återkallas på grund av att bolaget upphört att bedriva tonnagebeskattad verksamhet, och verksamheten inte har fortsatt inom ett annat bolag.

På skatt som ska betalas ska erläggas samfundsränta i enlighet med bestämmelserna om samfundsränta. Samfundsräntan uträknas för vart och ett av de skatteår för vilka skatt påförs från dagen efter den sista dagen för inlämning av skattedeklarationen till den första förfallodagen för skatten.

35 §
Uppgifter som skall lämnas för tonnagebeskattning

Den tonnageskattskyldige ska utan dröjsmål meddela Skatteförvaltningen förändringar som är av betydelse för bedömningen av de i 29 § 1 mom. avsedda förutsättningarna för återkallande.

36 §
Uppföljning av stöd som beviljats enligt tonnageskattelagen

För uppföljning av stöd som beviljats enligt denna lag ska Skatteförvaltningen räkna ut resultatet av en tonnageskattskyldigs tonnagebeskattade verksamhet med iakttagande i tillämpliga delar av lagstiftningen om inkomstbeskattning och de internationella avtal som är förpliktande för Finland.


Ändring kan inte sökas i fråga om en uträkning som avses i denna paragraf. Vid verkställandet av sådan beskattning som avses i 25 eller 32 § kan Skatteförvaltningen trots vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande eller annan inkomstskattelagstiftning avvika från en uträkning enligt denna paragraf.

38 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av en skattskyldig meddela förhandsavgörande om tillämpningen av denna lag. Med avvikelse från bestämmelserna i 84 § i lagen om beskattningsförfarande meddelar centralskattenämnden inte förhandsavgöranden om tillämpningen av denna lag vid inkomstbeskattningen.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.


39 §
Ändringssökande

Ändring i beskattning som verkställts av Skatteförvaltningen med stöd av denna lag får sökas i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande.


Besvär över ett förhandsavgörande får anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol av den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring. I övrigt ska på ändringssökande tillämpas lagen om beskattningsförfarande. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. I beslut genom vilket ansökan om förhandsavgörande har avslagits får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår som börjar under kalenderåret 2011.

Ett bolag kan med beaktande av de undantag som nämns i 4 § 3 mom. ansöka om godkännande som tonnageskattskyldigt senast den 31 december 2014 trots vad som föreskrivs i 4 § 1 mom.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. kan tonnageskatteperioden på ansökan inledas vid ingången av ett sådant skatteår som börjat 2011 och 2012, förutsatt att villkoren för godkännande som tonnageskattskyldig har uppfyllts vid ingången av skatteåret i fråga och att den skattskyldige lämnar behövliga uppgifter för uträkning av inkomsten av den tonnagebeskattade verksamheten och den inkomstbeskattade verksamheten i enlighet med bestämmelserna om tonnagebeskattning och inkomstbeskattning.

Ett villkor för att tonnageskatteperioden ska inledas vid ingången av ett sådant skatteår som börjat 2011 och 2012 är att den skattskyldige har gjort en ansökan inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 151/2011
FiUB 1/2012
RSv 3/2012

  Helsingfors den 24 februari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.