85/2012

Given i Helsingfors den 23 februari 2012

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2011

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter,

2) referensperiod det beskattningsår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående beskattningsåren.

3 §
Fastställande av stöd

Stödet beviljas stödsökande som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2011. Stödet fastställs i enlighet med bilagan utifrån mängden kvotsocker och transportsträckan i odlingskontraktet för regleringsåret 2011/2012. Transportsträckan är det genomsnittliga transportavståndet från de olika leveransplatserna till fabriken längs kortaste trafikerbara vägrutt. 

4 §
Beviljande och betalning av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av transportstöd för sockerbeta och betalar ut stödet. Stödet beviljas som stöd av mindre betydelse. Ett villkor för beviljande av stödet är att summan av de stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats sökanden inte överstiger 7 500 euro under referensperioden. Summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats den som söker stöd får inte överskrida det maximibelopp som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Transportstöd för sockerbeta får beviljas till högst ovan nämnda maximibelopp.

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kommissionens förordning som avses i 2 § 1 punkten då tillstånd att betala ut stödet har getts.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 februari 2012.

  Helsingfors den 23 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖDET FÖR SOCKERBETA

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton
högst 5 3,62
 5,1–10 4,15
 10,1–15  4,67
 15,1–20 5,22
 20,1–25 5,78
 25,1–30 6,33
 30,1–35 6,89
 35,1–40 7,45
 40,1–45 7,95
 45,1–50 8,41
 50,1–60 9,05
 60,1–70 9,81
 70,1–80 10,47
 80,1–90 11,05
 90,1–100 11,58
100,1–110 12,14
110,1–120 12,67
120,1–130 13,21
130,1–140 13,74
140,1–150 14,22
150,1–160 14,57
över 160 14,78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.