81/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 februari 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2012 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 4 augusti 2000 om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om den ersättning och tilläggsersättning som av statens medel ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, vilken har ingått avtal med regionförvaltningsverket, för ändamålsenlig produktion av dessa tjänster samt om grunderna för dem.

De kostnader som förorsakas av att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster produceras ersätts inom gränserna för det anslag som har reserverats för detta syfte i statsbudgeten för år 2012.

2 §
Utbetalning av ersättningarna

Konsumentverket betalar ut ersättningarna till en kommun som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Till en annan tjänsteproducent betalas ersättningarna av regionförvaltningsverket.

Grundersättningen betalas ut före utgången av april månad. Tilläggsersättningen betalas ut i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut i en eller två rater före utgången av april månad eller före utgången av september månad.

För fördelningen av anslaget tillställer regionförvaltningsverket Konsumentverket senast den 19 mars uppgifterna för den rat som ska betalas ut i april och senast den 17 augusti uppgifterna för den rat som ska betalas ut i september.

3 §
Grundersättning

Den grundersättning som ska betalas för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är 0,78 euro per år och invånare i verksamhetsområdet.

Som invånarantal beaktas kommunens invånarantal enligt 18 § i befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av det år som föregår det år då grundersättningen betalas ut.

4 §
Tilläggsersättning

Som tilläggsersättning allokeras 1 228 285 euro som fördelas mellan regionförvaltningsverken i proportion till områdenas invånarantal enligt 3 § 2 mom.

En tjänsteproducent betalas tilläggsersättning utgående från regionförvaltningsverkets behovsprövning. Grunder för tilläggsersättningen är tryggande av tillgången på tjänster, efterfrågan på och behovet av rådgivning eller invånarantalet i det område för vilket rådgivning tillhandahålls.

5 §
Återkrav

De ersättningar som har betalats till en kommun för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster återkrävs av Konsumentverket på basis av regionförvaltningsverkets beslut. De ersättningar som har betalats till en annan tjänsteproducent återkrävs av regionförvaltningsverket.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2012.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2010 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster (126/2010) samt arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2011 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster (166/2011).

  Helsingfors den 22 februari 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.