72/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 16 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut,

upphävs i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 1 §, sådan den lyder i förordningarna 445/1995, 793/1997, 413/2007, 232/2009, 907/2009 och 736/2010, samt

ändras 2 och 28 §, av dem 28 § sådan den lyder i förordningarna 274/2000, 413/2007 och 907/2009, som följer:

2 §

En tjänst som specificeras i statsbudgeten inrättas och dras in samt ändras i fråga om benämningen genom beslut av det ministerium som saken gäller, med undantag av tjänsten som kanslichef vid justitiekanslersämbetet, i fråga om vilken beslut fattas av justitiekanslersämbetet.

Det ministerium som saken gäller fattar beslut om inrättande, indragning och ändring samt om överföring inom samma ämbetsverk av en tjänst som chef för ett sådant ämbetsverk som avses i 1 § 3 mom. i statstjänstemannalagen, om det är fråga om en tjänst som inte specificeras i statsbudgeten.

28 §

De ministerietjänstemän, som till tjänsteställningen motsvarar en avdelningschef och avses i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen är

1) ett utrikesråd som förordnats till avdelningschef vid utrikesministeriet,

2) en överdirektör som chef för en avdelning vid ett ministerium,

3) räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,

4) riksförlikningsmannen, samt

5) en programdirektör.

Ämbetsverkschefer enligt 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen är cheferna för de ämbetsverk som är direkt underställda ministerierna och verkställande direktörerna för de statliga affärsverken med undantag av följande tjänster:

1) ledande allmänt rättsbiträde vid statlig rättshjälpsbyrå, direktör för Justitieförvaltningens datateknikcentral, chef för Rättsregistercentralen och direktör för Olycksundersökningscentralen,

2) tjänsterna som rektor för Räddningsinstitutet, direktör för Förvaltningens IT-central och föreståndare för statens förläggningar för asylsökande,

3) verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

4) tjänsterna som bibliotekschef vid Biblioteket för Synskadade Celia, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centralkommissionen för konst, föreståndare för Nationella audiovisuella arkivet, direktör för Centret för mediefostran och bildprogram, föreståndare för Institutet för Ryssland och Östeuropa, direktör för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, generalsekreterare för studentexamensnämnden och ordförande för besvärsnämnden för studiestöd,

5) tjänsterna som rektor för Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia och chef för arbetsrådet,

6) tjänsterna som ordförande för besvärsnämnden för social trygghet och byråchef för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

Riksåklagaren är en chef för ett ämbetsverk som är direkt underställda ministeriet, men inte en tjänsteman som avses i 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2012.

  Helsingfors den 16 februari 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.