68/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 februari 2012

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2012 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2012 används följande utdelning:

Statsskatt 27,18 %
Kommunalskatt 62,74 %
Kyrkoskatt 3,42 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,07 %
— dagpenningspremie 2,59 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2012 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2010 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2012. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2012 och den 1 januari 2011. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2012 och den 1 januari 2011 och inkomstskatteprocenten för 2012.

Innan kommunernas och de ortodoxa församlingarnas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatt och den debiterade kyrkoskatt på följande sätt:

Kommun och ortodox församling Nedsättning av kommunalskatt,euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Tavastehus 500 000
Rautalampi 30 500
Kommun och ortodox församling Förhöjning av kommunalskatt,euro Förhöjning av kyrkoskatt, euro
Hausjärvi 500 000
Kuopio 30 500
4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2012 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2012 Februari 1 918 551 164
Mars 2 060 389 485
April 2 165 095 466
Maj 2 112 511 064
Juni 2 067 646 627
Juli 2 468 873 641
Augusti 2 326 036 107
September 2 041 726 760
Oktober 2 059 627 619
November 2 039 575 176
December 2 049 422 945
2013 Januari 2 143 056 400

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2012 Februari 111 300 000
Mars 127 854 048
April 135 907 045
Maj 134 073 762
Juni 133 309 030
Juli 162 241 579
Augusti 156 404 963
September 134 888 998
Oktober 134 097 642
November 130 772 907
December 128 556 417
2013 Januari 137 693 610
5 §

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2012.

  Helsingfors den 15 februari 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.