59/2012

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 2012

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 32 § 2 mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), sådant det lyder i lag 125/2009, och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer som Dataombudsmannens byrå tillhandahåller med anledning av den tillsynsuppgift som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Dataombudsmannens byrå tar av sammanslutningsabonnenter ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan för följande offentligrättsliga prestationer:

1) behandling av förhandsanmälan,

2) behandling av årlig redogörelse,

3) behandling av anmälan om väsentlig ändring,

4) utförande av en sådan inspektion som tillsynen förutsätter.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Bestämmelser om prestationer som Dataombudsmannens byrå prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten finns i 3 § i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1376/2010).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2012 och gäller till och med den 14 februari 2014.

  Helsingfors den 31 januari 2012.

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsrådet
Markku Kuusela

Bilaga

Tabell över avgifter som Dataombudsmannens byrå tar ut för tillsynsuppgifter enligt 32 § 1mom. 1 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation i anslutning till sammanslutningsabonnenters behandling av identifieringsuppgifter:

1. Behandling av förhandsanmälan

Fast avgift som tas ut för behandling av förhandsanmälan:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1–9 anställda)* 606 €
Små företag (10–49 anställda)* 668 €
Medelstora företag (50–249 anställda)* 793 €
Stora företag (250- anställda)* 918 €

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen.

Mikroföretag (1–9 anställda)* 750 €
Små företag (10–49 anställda)* 1 168 €
Medelstora företag (50–249 anställda)* 1 518 €
Stora företag (250- anställda)* 1 935 €

* I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

2. Behandling av årlig redogörelse

Avgift som tas ut för behandling av årlig redogörelse:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster

Mikroföretag (1–9 anställda)* 518 €
Små företag (10–49 anställda)* 585 €
Medelstora företag (50–249 anställda)* 720 €
Stora företag (250- anställda)* 854 €

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen.

Mikroföretag (1–9 anställda)* 697 €
Små företag (10–49 anställda)* 1 084 €
Medelstora företag (50–249 anställda)* 1 409 €
Stora företag (250- anställda)* 1 797 €

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

3. Behandling av anmälan om väsentlig ändring

Avgift som tas ut för behandling av anmälan om väsentlig ändring:

1) förebyggande och utredning av olovligt brukande av avgiftsbelagda informationssamhällstjänster, kommunikationsnätet eller kommunikationstjänster 

Mikroföretag (1–9 anställda)* 606 €
Små företag (10–49 anställda)* 668 €
Medelstora företag (50–249 anställda)* 793 €
Stora företag (250- anställda)* 918 €

*I fråga om bostadsaktiebolag grundar sig avgiften på antalet lägenheter som anslutits till nätet och andra sammanslutningsabonnenter på det antal anställda som tillsynen gäller.

2) förebyggande och utredning av röjande av företagshemligheter enligt 30 kap. 11 § i strafflagen.

Mikroföretag (1–9 anställda)* 750 €
Små företag (10–49 anställda)* 1 168 €
Medelstora företag (50–249 anställda)* 1 518 €
Stora företag (250- anställda)* 1 935 €

*I fråga om andra sammanslutningsabonnenter grundar sig avgiften på det antal anställda som tillsynen gäller.

4. Avgift för inspektion

Utöver de behandlingsavgifter som avses i punkterna 1–3 i denna avgiftstabell tas för sådana inspektioner som tillsynen förutsätter ut en avgift på 104 €/timme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.