58/2012

Utfärdad i Helsingfors den 1 februari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 3—7 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1346/1995), sådana de lyder, bilaga 3 och 5—7 i förordning 249/2010 och bilaga 4 i förordning 185/2007, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

  Helsingfors den 1 februari 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Bilaga 3

Djursjukdomar som ska övervakas och som ska anmälas omedelbart

1)     Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)

2)     TSE-sjukdomar, med undantag av de fall som avses i punkt 2 och 14 i bilaga 2

3)     IBR/IPV (infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis)

4)     enzootisk bovin leukos

5)     BVD/MD (bovin virusbetingad diarré/mucosal disease)

6)     infektiös anemi hos häst (EIA)

7)     maedi-visna

8)     CAE (caprine arthritis/encephalitis)

9)     TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

10)   PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

11)   renibakterios (BKD) hos fisk inom Kymmene älvs, Juustilajoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag

12)   infektion med Gyrodactylus salaris hos fisk inom Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattendrag

13)   infektion med Piscirickettsia salmonis hos fisk

14)   infektiös pankreasnekros (IPN) hos fisk i inlandet och inom vandringsområdet

15)   vårviremi hos karp (SVC)

16)   koiherpesvirus (KHV)

17)   OMV-sjuka (Onchorhynchus masou-virus) hos fisk

18)   Pancreas disease (PD) och Sleeping disease (SD) hos fisk

19)   viral hemorrhagisk septikemi hos fisk (VHS) inom landskapet Åland

20)   Marteilia refringens hos blötdjur

21)   Bonamia ostrae hos blötdjur

22)   White spot disease hos kräftdjur

23)   lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) hos bin

24)   Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.) hos bin

25)   Varroa (Varroa destructor) hos bin inom landskapet Åland

Bilaga 4

Djursjukdomar som ska övervakas och som ska anmälas en gång i månaden

1)      salmonellos hos nötkreatur, svin, höns, kalkoner och broilrar

2)      trikinellos hos svin

3)      infection med Mycoplasma gallisepticum

4)      infection med Mycoplasma meleagridis

5)      amerikansk yngelröta hos bin (Paenibacillus larvae sp. larvae)

Bilaga 5

Andra smittsamma sjukdomar, som ska anmälas omedelbart

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1)     apkoppor

2)     infection med Besnoitia besnoiti

3)     infektion med Brucella canis

4)     hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus)

5)     influensor, med undantag av fågelinfluensa som avses i punkt 14 i bilaga 1 och vanlig svininfluensa som avses i punkt 29 och vanlig hästinfluensa som avses i punkt 38 i bilaga 6

6)     Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7)     leptospiros

8)     äkta kokoppor (cowpox)

9)     infektion med paramyxo 1-virus hos fåglar

10)   paratuberkulos

11)   Q-feber

12)   frasbrand (Clostridium chauvoei)

13)   West Nile fever

14)   andra smittsamma djursjukdomar som inte tidigare har påträffats i Finland

Sjukdomar hos nötkreatur

15)   infektion med Campylobacter fetus ssp. venerealis

16)   infection med Mycoplasma bovis

17)   infektion med Parafilaria bovicola

18)   infektion med Trichomonas foetus

Sjukdomar hos svin

19)   HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

20)   PED (porcine epidemic diarrhea)

21)   PRCV (porcine respiratory corona virus)

Sjukdomar hos häst

22)   CEM-sjuka (Taylorella equigenitalis)

23)   hästskabb (Sarcoptes equi)

24)   piroplasmos

25)   smittsam kastning (Salmonella abortus equi)

Sjukdomar hos får och getter

26)   enzootisk abort (Chlamydophila abortus)

27)   kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)

28)   fårskabb (Psoroptes ovis)

29)   Infektion med Mycoplasma capricolum eller M. mycoides var. mycoides

30)   pulmonär adenomatos

31)   smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)

Sjukdomar hos fåglar

32)   IB (avian infectious bronchitis)

33)   ILT (avian infectious laryngotracheitis)

34)   psittakos (Chlamydophila psittaci)

Sjukdomar hos fisk och kräftdjur

35)   renibakterios (BKD), med undantag av de fall som avses i punkt 11 i bilaga 3

36)   infektiös pankreasnekros (IPN) inom havsområdet

37)   kräftpest

Sjukdomar hos harar och kaniner

38)   myxomatos

Bilaga 6

Andra smittsamma sjukdomar, som ska anmälas en gång i månaden

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1)     infektioner med atypiska mykobakterier

2)     botulism

3)     distomatos (Fasciola hepatica)

4)     campylobacterios, med undantag av de fall som avses i punkt 15 i bilaga 5

5)     leishmaniasis

6)     aviär tuberkulos

7)     listerios

8)     orf (contagious pustular dermatitis)

9)     pasteurellos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

10)   psittacos, med undantag av de fall som avses i punkt 34 i bilaga 5

11)   ringorm

12)   salmonellos, med undantag av de fall som avses i punkt 1 i bilaga 4 och punkt 25 i bilaga 5

13)   cysticerkos (Cysticercus cellulosae och C. bovis)

14)   toxoplasmos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

15)   trichinellos, med undantag av fall som avses i punkt 2 i bilaga 4

16)   tularemi/harpest (Francisella tularensis)

17)   infektion med Yersinia enterocolitica

18)   infektion med Yersinia pseudotuberculosis, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

19)   EHEC-infektion

Sjukdomar hos nötkreatur

20)   aktinomykos

21)   lungmask

22)   elakartad katarralfeber

23)   kokkidios

24)   betesfeber

25)   paravaccinia (pseudocowpox)

26)   piroplasmos

27)   virusdiarré (Corona)

Sjukdomar hos svin

28)   klinisk PMWS på gårdsnivå

29)   vanlig svininfluensa

30)   grishosta

31)   nyssjuka

32)   dysenteri

33)   infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae

34)   infektion med Clotridium perfringens typ C

35)   skabb (Sarcoptes scabiae var. suis)

36)   rödsjuka

37)   ödemsjuka

Sjukdomar hos häst

38)   vanlig hästinfluensa

39)   kvarka

40)   rhinopneumonit (virusabort)

41)   virusarterit

Sjukdomar hos får och getter

42)   enterotoxemi (Clostridium perfringens typ D)

43)   Borders sjukdom

44)   kokkidios

45)   klövröta

Sjukdomar hos fåglar

46)   AE (avian encephalomyelitis)

47)   Gumboro-sjuka

48)   hönskolera

49)   leukos

50)   Mareks sjukdom

51)   blåvingesjuka

Sjukdomar hos pälsdjur

52)   rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis)

53)   virusenterit hos mink

54)   valpsjuka

55)   plasmacytos

Sjukdomar hos bin

56)   trakékvalster (Acarapis woodi)

57)   nosema (Nosema apis och N. ceranae)

58)   europeisk yngelröta (Melissococcus pluton)

59)   varroa, med undantag av de fall som avses i punkt 25 i bilaga 3

Sjukdomar hos fisk och kräftor

60)   furunkulos hos laxfiskar och andra infektioner med Aeromonas salmonicida

61)   infektion med Gyrodactylus salaris, med undantag av fall som avses i punkt 12 i bilaga 3

62)   infektion med Yersinia ruckeri

Sjukdomar hos hundar och katter

63)   kattpest

64)   rävskabb hos hund

65)   valpsjuka hos hund

Bilaga 7

Zoonoser som omedelbart ska anmälas till andra hälsomyndigheter

1)     apkoppor

2)     ebola

3)     EHEC

4)     echinococcos hos hund

5)     tuberkulos hos hjortdjur

6)     Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7)     äkta kokoppor

8)     fågelinfluensa

9)     brusellos

10)   bovin tuberkulos

11)   orf (contagious pustular dermatitis)

12)   mjältbrand

13)   psittacos

14)   rabies

15)   salmonella hos nötkreatur, svin, fjäderfä, hästar, får och getter

16)   tularemi

17)   West Nile fever

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.