55/2012

Utfärdad i Helsingfors den 2 februari 2012

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer (298/2011) 4 § som följer:

 4 §
Delegationens arbete

Delegationen för etniska relationer ska ha en arbetssektion som svarar för samordnandet och beredandet av ärenden samt för utarbetandet av utlåtanden och handlingar. Ordförande för arbetssektionen är en tjänstemannarepresentant för inrikesministeriet eller arbets- och näringsministeriet och vice ordförande en representant för invandrarna eller de etniska minoriteterna. Delegationen ska utse medlemmarna i arbetssektionen och deras personliga ersättare bland delegationens medlemmar och ersättare så att representationen i sektionen följer delegationens sammansättning. Arbetssektionen består av ordföranden, vice ordföranden och högst åtta medlemmar.

För beredningen av ärenden och utredningar kan delegationen vid behov inrätta tillfälliga arbetsgrupper eller sektioner, i vilka det även kan ingå sakkunniga som inte hör till delegationen. Delegationen kan höra utomstående sakkunniga.

Delegationen kan ha en sekreterare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till inrikesministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen ska sammanträda minst två gånger per år.


Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 2 februari 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsdirektör
Marko Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.