54/2012

Utfärdad i Helsingfors den 2 februari 2012

Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när statsunderstöd enligt 49 § i lagen om studiestöd (65/1994) beviljas studentrestauranger för att priset på studentmåltider ska kunna sänkas (understöd per måltid) och för kostnader för lokaler och fasta anläggningar i studentrestauranger som är belägna någon annanstans än i lokaler som förvaltas eller ägs av högskolan eller dess huvudman (extra understöd).

Understöd kan beviljas för en prissänkning på studentmåltider för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt för studerande som vid en högskola deltar i yrkesutbildande fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller sådana tilläggsstudier som siktar på yrkesbehörighet eller tjänstebehörighet och berättigar till studiestöd.

2 §
Förutsättningar för beviljande av understöd per måltid

Förutsättningar för beviljande av understöd per måltid är att

1) restaurangverksamheten är nödvändig för att tillräckliga måltidsmöjligheter ska kunna ordnas för de studerande,

2) restaurangverksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

3) studentmåltiderna fyller de allmänna kvalitetskraven i fråga om hälsosam och näringsrik mat,

4) restaurangföreståndaren prissätter en studentmåltid till högst det maximipris som har fastställts i denna förordning sänkt med beloppet av måltidsstödet, och

5) det icke nedsatta priset på en studentmåltid inte överstiger det pris utan mervärdesskatt som restaurangens övriga kunder ska betala för en likadan måltidshelhet.

3 §
Förutsättningar för beviljande av extra understöd

Förutsättningar för beviljande av extra understöd är att

1) den som förestår studentrestaurangen beviljats understöd per måltid enligt 2 §,

2) kostnaderna för lokaler och fasta anläggningar i studentrestaurangen inte i huvudsak finansieras med allmänna medel, och

3) studentmåltidernas andel av restaurangens omsättning är minst 10 procent.

Annan användning av lokalerna och intäkterna av denna användning ska beaktas i beloppet av det extra understödet.

4 §
Maximipris på måltider som berättigar till understöd

En studentmåltid är en måltidshelhet som omfattar huvudrätt dryck, sallad, bröd och smörgåsfett. En specialportion är en måltidshelhet som är tillredd av dyrare råvaror och motsvarar en studentmåltid.

Maximipriset för en sådan studentmåltid som berättigar till understöd är 4,54 euro. Minimipriset för en specialportion är 5,69 euro och maximipriset 6,89 euro. Det pris som den studerande ska betala för måltiden sänks med beloppet av måltidsstödet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (564/2003).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 2 februari 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Konsultativ tjänsteman
Virpi Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.