51/2012

Utfärdad i Helsingfors den 2 februari 2012

Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för kanalfullmäktigen för Saima kanal

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget (104/2011):

1 §
Behörighetsvillkor för kanalfullmäktigen

Behörighetsvillkor för kanalfullmäktigen är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med kanalfullmäktigens uppgifter.

2 §
Kanalfullmäktigens uppgifter

Kanalfullmäktigen ska svara för samordningen av ståndpunkter som gäller Saima kanal, sköta de uppgifter som hänför sig till verkställigheten av det i Villmanstrand den 27 maj 2010  mellan republiken Finland och Ryska federationen ingångna fördraget om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal (arrendeavtalet om Saima kanal) och sörja för utvecklingen av fartygstrafiken på Saima kanal. Saima kanal-kontoret bistår kanalfullmäktigen.

Kanalfullmäktigen ska avgöra ärenden gällande tolkningen och tillämpningen av arrendeavtalet för Saima kanal. Dessutom ska kanalfullmäktigen i samarbete med den kanalfullmäktige som Ryska federationen utsett sköta de uppgifter som kanalfullmäktigen har enligt arrendeavtalet på det sätt som man kommit överens om i avtalet.

Kanalfullmäktigen ska

1) fastställa anhaltsplatserna för fritidsbåtar på Saima kanal,

2) årligen komma överens om seglationssäsongens längd på Saima kanal med den kanalfullmäktige som Ryska federationen utsett,

3) fastställa sättet att beräkna den sammanlagda bruttodräktigheten för fartyg som går på Saima kanal under seglationssäsongen,

4) göra en bedömning av det arrendebelopp som avses i artikel 17 i arrendeavtalet om Saima kanal på det sätt som bestäms i artikeln,

5) göra en bedömning av hur funktionsdugliga bestämmelserna i arrendeavtalet om Saima kanal är och vidta behövliga åtgärder för att säkerställa verkställigheten av avtalet,

6) sköta andra uppgifter som kanalfullmäktigen har enligt arrendeavtalet om Saima kanal och

7) lämna kommunikationsministeriet de uppgifter, utredningar och berättelser som ministeriet begär.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 2 februari 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.