46/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

I enlighet med social och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, samt 17 § 3 mom. i lagen om medicinsk forskning (488/1999), sådant det lyder i lag 794/2010:

1 §
Utlåtande om en forskningsplan

Den regionala etiska kommittén och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik tar ut för ett utlåtande om en forskningsplan följande avgifter:

1) klinisk läkemedelsprövning 2 200 euro

2) annan medicinsk undersökning än klinisk läkemedelsprövning 2 200 euro

3) ändring av forskningsplanen 800 euro.

Avgift debiteras av den etiska kommitté som enligt 17 § 1 mom. i lagen om medicinsk forskning behandlar forskningsplanen.

Ett utlåtande om forskning som genomförs utan utomstående finansiering eller som finansieras av en allmännyttig organisation och som utgår från forskaren är avgiftsfritt. En utredning om finansiering skall bifogas till forskningsplanen.

Om forskningsplanen förts till den etiska kommittén för ny behandling i enlighet med 3 § 4 mom. lagen om medicinsk forskning tas ingen avgift ut för det nya utlåtandet.

2 §
Särskilda prestationer

Om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar respektive sjukvårdsdistrikt och i fråga om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012 och gäller till och med den 31 december 2014.

  Helsingfors den 30 januari 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Jurist
Mari Laurén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.