34/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (1024/2010) 3 § samt 6 § 2 och 3 mom. som följer:

3 §
Antecknande av uppgifter i informationssystemet

Justitieförvaltningsmyndigheter som anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska registrera sina avgöranden eller domslut i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt i registret göra de anteckningar om ärenden som avgjorts som krävs för att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt lagen om verkställighet av böter (672/2002), lagen om ordningsbotsförfarande (66/1983), vägtrafiklagen (267/1981), straffregisterlagen (770/1993), militära rättegångslagen (326/1983), militära disciplinlagen (331/1983), lagen om samhällstjänst (1055/1996), fängelselagen (767/2005), lagen om ungdomsstraff (1196/2004), jaktlagen (615/1993) och djurskyddslagen (247/1996).

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller i tillämpliga delar fullgörandet av anmälningsskyldigheten enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

6 §
Förmedling av meddelanden i vissa fall

Rättsregistercentralen ska i form av en utskrift ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden sända

1) meddelande om jaktförbud till polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud och till den som ansvarar för jägarregistret, om tingsrätten eller hovrätten har fattat beslut om att meddela ett jaktförbud enligt jaktlagen,

2) anmälan om förlust av militär grad till huvudstaben, om tingsrätten eller hovrätten med stöd av 2 kap. 14 a § i strafflagen har dömt någon att förlora sin militära grad.

En kopia av högsta domstolens avgörande som gäller jaktförbud eller förlust av militär grad ska sändas till myndigheterna med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

  Helsingfors den 20 januari 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.