26/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 8 § 2 mom. 1 punkten och

fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 699/2005 och 422/2007, en ny 1 a-punkt som följer:

7 §
Sakkunnigledamöter

I förvaltningsdomstolen deltar en sakkunnigledamot i behandlingen och avgörandet av


1 a) ärenden enligt adoptionslagen (22/2012) som gäller avbrytande av adoptionsrådgivning, vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst eller avbrytande av tjänsten, adoptionstillstånd eller rätt att få uppgifter ur adoptionshandlingar,


8 §
Behörighetsvillkor för och utnämning av sakkunnigledamöter

En sakkunnigledamot och en suppleant skall,

1) vid behandlingen av ärenden som nämns i 7 § 1 mom. 1 och 1 a-punkten ha avlagt för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogen med barnskydd,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På ärenden som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Sakkunnigledamöter som har utnämnts att behandla de ärenden som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten deltar när denna lag har trätt i kraft utan något särskilt förordnande också i behandlingen av de ärenden som avses i 1 a-punkten i det momentet.

RP 47/2011
LaUB 9/2011
RSv 84/2011

Helsingfors den 20 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.