23/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i äktenskapslagen (234/1929) 8 §, sådan den lyder i lag 411/1987, och

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

2 kap.

Hinder mot äktenskap

9 a §

Vad som föreskrivs i 7 och 9 § tillämpas också när släktskapsförhållandet har uppstått till följd av adoption.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Om vigsel till äktenskap förrättas på basis av ett intyg över hindersprövning som har utfärdats före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på hinder mot äktenskap de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 47/2011
LaUB 9/2011
RSv 84/2011

Helsingfors den 20 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.