9/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari  2012

Lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010) 3 § som följer:

3 §
Registrering av uppgifter för anteckning i befolkningsdatasystemet

Domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) genom att överföra uppgifter till befolkningsdatasystemet.

Genom förordning av justitieministeriet kan det föreskrivas att domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt 1 mom. genom att föra in uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till befolkningsdatasystemet. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

Om uppgifterna inte kan överföras på det sätt som anges i 2 mom., ska domstolarna överföra uppgifterna till behöriga magistrater för förmedling till befolkningsdatasystemet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 133/2011
LaUB 11/2011
RSv 107/2011

  Helsingfors den 13 januari 2012

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.