1568/2011

Given i Helsingfors den 29 december 2011

Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets arbetsordning (1036/2011) 13 § 4 punkten,

ändras 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. 6 punkten, 20 § 1 mom. och 44 § 1 mom. samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

9 §
Gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor

Gruppen har dessutom till uppgift att främja interoperabiliteten mellan förvaltningsområdets betydande projekt för informationssystem samt följa upp de framsteg som uppnås med projekt för informationssystem.


16 §
Uppgifter för ministeriets ekonomienhet

Ministeriets ekonomienhet behandlar ärenden som gäller

1) beredningen av strategin för ministeriet och förvaltningsområdet, resultatplanering, resultatorienterad styrning, övervakning av att resultaten uppnås och annan controllerverksamhet samt ekonomiplanering,

2) berättelser om förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi,

3) ministeriets räkenskapsverksuppgifter och principer för intern övervakning,

4) uppgiften att vara attesterande myndighet för flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt ramprogrammet för solidaritet och hantering av flyktingströmmar i Europeiska unionen,

5) utveckling och samordning av ekonomiförvaltningen och dess informationssystem inom förvaltningsområdet,

6) utveckling och samordning av forskningen inom förvaltningsområdet,

7) styrning och utveckling av ministeriets och förvaltningsområdets upphandlingsfunktion och lokalfrågor,

8) stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet, samt  

9) tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi.


17 §
Uppgifter för ministeriets enhet för juridiska frågor

Ministeriets enhet för juridiska frågor behandlar ärenden som gäller


6) samordning av likabehandlings- och diskrimineringsfrågor enligt lagen om likabehandling (21/2004) och etniska relationer.


20 §
Uppgifter för ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor

1) samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen,

2) behandlar frågor som gäller den nationella beredskapen inom civil krishantering samt utveckling och upprätthållande av dessa,

3) ansvarar för den resultatorienterade styrningen, resultatplaneringen och övervakningen av Krishanteringscentret vid Räddningsinstitutet,

4) är ansvarig myndighet för flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt ramprogrammet för solidaritet och hantering av flyktingströmmar i Europeiska unionen,

5) ansvarar för beredningen av ministerns och kanslichefens internationella besök och resor, samt

6) lägger fram förslag för att effektivisera ministeriets internationella verksamhet.


44 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller ministeriet gemensamt

Dataadministrationsdirektören vid ministeriets förvaltningsenhet avgör ärenden som gäller ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministration, databehandling, telekommunikation, informationssäkerhet och allmänt utvecklande av elektronisk kommunikation. Dataadministrationsdirektören avgör dessutom ärenden som gäller lämnande av utlåtanden i enlighet med föreskriften om förvaltningsområdets IKT-projekt samt godkänner dispositionsplanen för det gemensamma anslaget för informationsförvaltningen inom förvaltningsområdet efter att ärendena behandlats av gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 29 december 2011

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överdirektör
Pentti Visanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.