1544/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996) 1 § 1 mom., 2 §, 4 § 2 mom. och 6 §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 947/2005, 2 § och 4 § 2 mom. i lag 1041/2010 och 6 § delvis ändrad i lag 1041/2010, som följer:

Verksamhetsområde och uppgifter

Syftet med Finlands Exportkredit Ab, nedan bolaget, är att främja Finlands ekonomiska utveckling genom att finansiera export och inhemska fartygsleveranser.


2 §
Utlämnande av uppgifter

Bolaget ska ge arbets- och näringsministeriet de uppgifter som ministeriet ber om och som behövs vid behandlingen av de offentligt understödda finansieringsuppdrag som anförtrotts bolaget, samt andra utredningar och uppgifter som hör till bolagets verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom ge statskontoret de uppgifter och utredningar som behövs för utbetalningen av räntestödet eller räntegottgörelsen samt för genomförandet av skyddsåtgärder.

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

De kostnader som bolagets verksamhet medför täcks med den avkastning som bolaget får av sina kunder och avkastningen av bolagets eget kapital, samt med räntestöd, förvaltningsarvode och underskottsersättning som staten betalar i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

6 §
Tystnadsplikt

På de personer som är i bolagets tjänst samt på medlemmarna och suppleanterna i bolagets organ tillämpas vad som i 141 § i kreditinstitutslagen (121/2007) föreskrivs om tystnadsplikt.

En medlem och suppleant i bolagets organ samt den som är anställd av bolaget har, oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom., rätt att ge arbets- och näringsministeriet och statskontoret uppgifter som han eller hon har fått om en kunds eller någon annan persons ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden, om uppgifterna behövs för samordningen av den offentliga finansieringen, för utbetalningen av räntestöd, räntegottgörelse, underskottsersättning eller förvaltningsarvode, för handläggningen av export- och fartygskrediter, för genomförande av skyddsåtgärder eller av något annat motsvarande skäl.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 115/2011
EkUB 7/2011
RSv 93/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.