1527/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i finansministeriets förordning om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i finansministeriets förordning om förskottsuppbörd (1124/1996) 15 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i förordning 957/2004 och 2 mom. i förordning 1040/2011, som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på kapitalinkomst, såsom ränta, vinstandel och eftermarknadsgottgörelse är 30 procent, om inte något annat föreskrivs. På bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen likaså 30 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag. Förskottsinnehållningen på sådana i 33 a § i inkomstskattelagen avsedda dividender och dividendersättningar som offentligt noterade bolag betalat är 21 procent.

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 100 euro och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 20 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 100 euro är 14 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Förordningen tillämpas första gången på prestationer som betalas år 2012.

  Helsingfors den 29 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.