1515/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 b § 1 mom., 58 § 1 mom., 93 § 3 mom., 106 §, 124 § 2 och 3 mom., 125 § 2 mom., 127 a § 1 mom. samt 127 b och 131 a §,

av dem 33 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1143/2005, 58 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1126/1996, 716/2004 och 409/2005, 106 § och 125 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1410/2010, 124 § 2 mom. sådant det lyder i lag 716/2004 och 3 mom. sådant det lyder i lag 1365/2009, 127 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 946/2008, 127 b § sådan den lyder i lagarna 1162/2002, 1273/2004 och 1218/2006 samt 131 a § sådan den lyder i lag 1741/2009, och

fogas till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1502/1993, 1333/1995, 1126/1996, 475/1998, 716/2004, 409/2005 och 1741/2009, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—7 mom. blir 3—8 mom., samt till lagen temporärt nya 58 b och 124 a—124 c §, som följer:

33 b §
Dividender från bolag som inte är offentligt noterade

Dividender från bolag som inte är offentligt noterade är skattefri inkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig nio procents avkastning beräknad på det i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) angivna matematiska värdet för skatteåret för aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender som den skatteskyldige får överstiger 60 000 euro utgör 70 procent av dividenderna kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst.


58 §
Ränteutgifter

En skattskyldig har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntorna på sina skulder, om skulden

1) avser en av staten eller Ålands landskapsregering garanterad studieskuld eller en av ett offentligt samfund garanterad eller beviljad studieskuld som hör till studiestödssystemet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (studieskuld),

2) hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst, såsom vilken betraktas också dividendinkomst oberoende av att dividendinkomsten med stöd av 33 a—33 d § utgör skattefri inkomst (skuld för inkomstens förvärvande).

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. har den skattskyldige rätt att från sina kapitalinkomster dra av 75 procent av räntorna på sina skulder, om skulden hänför sig till anskaffning eller grundlig reparation av en stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans eller hennes familj (bostadsskuld).


58 b §
Avdragsgillhet för ränta på bostadsskuld skatteåren 2012 och 2013

Med avvikelse från bestämmelserna i 58 § 2 mom. har en skattskyldig rätt att från sina kapitalinkomster dra av 85 procent av räntorna på sina bostadsskulder skatteåret 2012 och 80 procent skatteåret 2013.

93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas då avdraget räknas ut för kostnaderna för resor som avses i 72 § 4 mom.


106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 2 850 euro, ska från denna dras av detta inkomstbelopp. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

Allmänna stadganden
124 §
Fastställande av skatten

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 50 000 euro betalas 32 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst). Inkomstskattesatsen för samfund är 24,5 procent. Inkomstskattesatsen för samfällda förmåner är 28 procent. Angående fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998).

Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,1740 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 5,7183 procent.


124 a §
Fastställande av skatten skatteåret 2012

Med avvikelse från bestämmelserna i 124 § 3 mom. är inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 6,9433 procent.

124 b §
Fastställande av skatten skatteåret 2013

Med avvikelse från bestämmelserna i 124 § 3 mom. är inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,4970 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 6,9433 procent.

124 c §
Tillämpning av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse

På stöd i form av skogsavdrag enligt 55 § samt på stöd i form av en lägre skattesats än inkomstskattesatsen för kapitalinkomst och den höjda inkomstskattesatsen för kapitalinkomst för samfällda förmåner tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, nedan de minimis-förordningen. Beloppet av de minimis-stöd via beskattningen får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret. Totalbeloppet av alla de minimis-stöd som stödmottagaren erhåller får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Det stöd som avses i 1 mom. får, med avvikelse från bestämmelserna i det momentet, inte överstiga 192 500 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren för de skattskyldiga som under skatteåret eller under de två föregående skatteåren haft inkomster som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Som tidpunkt för beviljandet av stöd betraktas den tidpunkt då beskattningen blivit klar. Som statligt stöd betraktas skillnaden mellan skattens belopp utan stödåtgärder och beloppet av den faktiska fastställda skatten.

125 §
Arbetsinkomstavdrag

Avdraget utgör 7,1 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 945 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,1 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 2 000 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.


127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av

1) arbetsgivares socialskyddsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 15 procent av den utbetalda lönen,

2) 45 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalts till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar inkomstskattepliktig verksamhet,

3) 45 procent av en ersättning för normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalts till ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i denna lag.

131 a §
Särskild underskottsgottgörelse

Om det sammanlagda beloppet av en fysisk persons i 60 § 1 mom. avsedda avdrag och enligt 54 d § avdragsgilla premier och inbetalningar är större än de skattepliktiga kapitalinkomsternas sammanlagda belopp, avdras från skatten på förvärvsinkomst en andel av det överskjutande beloppet motsvarande inkomstskattesatsen för kapitalinkomst, dock högst en andel av nämnda premier och inbetalningar som motsvarar inkomstskattesatsen för kapitalinkomst (särskild underskottsgottgörelse).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2012.

Lagens 124 a och 124 c § gäller till och med den 31 december 2012 och tillämpas vid beskattningen för 2012.

Lagens 58 b och 124 b § gäller till och med den 31 december 2013. Lagens 58 b § tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2012 och 2013 och 124 b § tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2013.

RP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.