1504/2011

Given i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 18 och 19 punkten samt 14 e § 2 mom. 2 punkten,

sådana de lyder, 2 § 18 punkten i lag 543/2004, 2 § 19 punkten i lag 55/2002 samt 14 e § 2 mom. 2 punkten i lag 1138/2010, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1679/2009 och 1138/2010, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med


18) klassificeringssällskapsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg,

19) erkänd organisation ett klassificeringssällskap eller ett annat privat organ som sköter i lag föreskrivna uppgifter för flaggstatens myndigheters räkning,


3 §
Övrig lagstiftning

I lagen om marin utrustning (1503/2011) finns bestämmelser om sådan marin utrustning i fråga om vilken det finns internationella överenskommelser om hur överensstämmelsen med kraven ska säkerställas.

14 e §
Tredje förbudet mot tillträde till hamn

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva tillträdesförbudet enligt 1 mom. tidigast 24 månader från det att förbudet utfärdades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att


2) fartyget har föreskrivna certifikat och klasscertifikat som utfärdats av en behörig myndighet eller en i enlighet med klassificeringssällskapsförordningen erkänd organisation i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som undertecknat Paris MOU,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 83/2011
KoUB 10/2011
RSv 60/2011

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.