1495/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

Lag om ändring av 3 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1363/2010, som följer:

3 §
Rätt att tillhandahålla sparavtal

Sparavtal kan tillhandahållas av

1) inlåningsbanker och utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007),

2) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007),

3) fondbolag, fondföretag, utländska EES-fondbolag och fondbolag från tredjeland som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999),

4) utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996).Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011
EkUB 10/2011
RSv 100/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32
Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42
Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

  Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.