1475/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1293/2010) förordningens rubrik samt 1 och 3 § som följer:

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer av Institutet för de inhemska språken är

1) utlåtanden av språknämnderna;

2) utlåtanden och utredningar som gäller språkvård och namnvård, om de främjar det allmänna språkbruket och om syftet inte är att uppnå företagsekonomisk vinst med den produkt som utlåtandena och utredningarna gäller;

3) språkrådgivning, för vilken arbetsinsatsen är liten;

4) användning av material i forskningssyfte i arkiv och via datakommunikation; samt

5) lokallån ur bibliotekets egna samlingar, användning av samlingar i institutets lokaler och användning av förteckningar.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer vars priser fastställs på företagsekonomiska grunder är sådana tjänster som institutet tillhandahåller för statliga och kommunala myndigheter samt andra företag, organisationer och enskilda personer på dessas begäran. Sådana tjänster är:

1) utbildning, konsultation och beställda undersökningar,

2) granskning av språkdräkt och namn i publikationer,

3) andra utlåtanden och utredningar än sådana som avses i 1 §,

4) informationssökning och annan informationstjänst,

5) andra fjärrlån än sådana som avses i 1 och 2 §,

6) annan överlåtelse av material i kopierad form än sådan som avses i 2 mom.,

7) upplåtande av lokaler till utomstående; samt

8) andra motsvarande service.

Institutet för de inhemska språken beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i förutnämnd paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 22 december 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Överinspektör
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.