1469/2011

Given i Helsingfors den 20 december 2011

Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som ska tas ut för statsrådets kanslis prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som statsrådets kansli prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster eller andra prestationer som baserar sig på beställning eller annan form av uppdrag:

1) publikationer och andra motsvarande prestationer,

2) sakkunnig-, utbildnings- och informationstjänster,

3) fotokopior, utskrifter, protokollsutdrag och andra avskrifter,

4) styrkande av riktigheten hos ett protokollsutdrag eller en annan handling; och

5) andra på uppdrag baserade prestationer eller därmed jämförbara tjänster som hänför sig till kansliets ansvarsområde.

3 §
Övriga prestationer

Kansliet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 december 2011

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.