1462/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 11 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1100/2008, samt

ändras 11 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i lag 1100/2008, som följer:

11 §

Det pensionsutdrag för företagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 69 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för företagare avsedda företagarverksamheterna och andra arbetsförtjänster samt förmåner under de tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. De uppgifter som avses i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten i den lagen uppges dock inte i pensionsutdraget för år som föregått 2005.

12 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 106 §, 107 § 4 mom. och 121 § i lagen om pension för företagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden innan lagen om pension för företagare trädde i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 74/2011
ShUB 14/2011
RSv 69/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.