1454/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 57 § i revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen (459/2007) 57 § 4 mom. som följer:

57 §
Övergångsbestämmelser

Trots vad som föreskrivs i 7 § kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande i stället för en GRM-revisor väljas en OFR-revisor för en räkenskapsperiod som löper ut senast den 31 december 2016. En OFR-revisor kan dock i en sammanslutning som avses ovan i detta moment väljas för en räkenskapsperiod som löper ut den 1 januari 2013 eller därefter, om sammanslutningen är ett aktiebolag eller ett sådant öppet bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag eller är sådana öppna bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag, endast om högst en av följande gränser överskrids såväl under den räkenskapsperiod som ska granskas som under den föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutningen är 4 400 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning är 8 800 000 euro,

3) sammanslutningen har i genomsnitt 50 anställda.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 126/2011
EkUB 8/2011
RSv 94/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.