Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1430/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 2 och 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 2 § 3 mom. och 20 § 3 mom. som följer:

2 §

Om en arbetstagare inte efter den 31 december 2004 har intjänat någon pension överhuvudtaget enligt den gamla eller den nya lagen eller om pensionen enligt den nya lagen bestäms i enlighet med 72—76 § i den lagen, ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 § 3—5 och 7—9 mom. samt 20 § 1 mom. 1—5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt 17 § 3—5 och 7—9 mom. i den gamla lagen, sådana de lydde den 31 december 2004, till den del den till pension berättigande tiden hänför sig till 1991—2004; beloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 1991 utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör grund för pensionen.


20 §

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005, bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren erhöll vid sin död. Hade vid samordning enligt 27 § i den gamla lagen av förmånslåtarens pension dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961), ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till förmånslåtarens pension som uträknas som grund för familjepensionen läggs den pension som förmånslåtaren intjänat under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 97 och 98 § samt 99 § 2—4 mom. i den nya lagen. Avdraget för en primär förmån enligt nämnda bestämmelser får likväl inte minska det totala beloppet av familjepensionen mer än om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 27 § i den gamla lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

RP 89/2011
ShUB 11/2011
RSv 48/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.