1423/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av lagen om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om taxitrafik (217/2007) 10 § 3—5 mom., sådana de lyder i lag 482/2009,

ändras 2 § 6 punkten, 6 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 11 § 2 och 3 mom., 12 § 3 mom., 15 § 3 mom. och 22 § 4 mom., av dem 12 § 3 mom., 15 § 3 mom. och 22 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1314/2009, samt

fogas till lagen nya 10 a och 10 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) krav på fordonets tillgänglighet krav som invalidtaxibilar och tillgängliga taxibilar ska uppfylla så som föreskrivs särskilt,


6 §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas taxitillstånd en sökande som

1) är myndig och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och som inte har förordnats en intressebevakare med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen,


4) har sammanlagt minst sex månaders erfarenhet som taxiförare,


10 a §
Inbördes företrädesordning mellan sökande av taxitillstånd

När taxitillstånd beviljas sökande som uppfyller kraven enligt 6 § ska den inbördes företrädesordning som föreskrivs i denna paragraf följas.

Ett tillstånd ska i första hand beviljas den som söker tillstånd för en stationsplats som är mindre än en kommun, om platsens avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer och det inte finns giltiga tillstånd för den stationsplatsen. Denna bestämmelse tillämpas inte på tillstånd som söks för områden inom städerna Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Tammerfors eller Uleåborg.

I övrigt ska tillstånden i första hand beviljas efter längden på den sökandes eller den trafikansvarigas arbetserfarenhet som taxiförare. Vid vart tredje beviljandetillfälle ska tillstånden dock i första hand beviljas sökande som har ett giltigt eller giltiga taxitillstånd. En sökande anses ha ett giltigt taxitillstånd också när den sökande eller det sökande bolagets trafikansvariga eller delägare är ägare eller delägare i ett företag som bedriver taxitrafik. Om det finns flera sökande med giltigt taxitillstånd än det finns tillstånd att bevilja, ska tillstånd beviljas den som har det minsta antalet tillstånd. Om de sökande har lika många tillstånd, ska tillstånd i första hand beviljas den som har haft tillstånd längst.

Med beviljandetillfälle avses en av tillståndsmyndigheten fastställd tidpunkt då ett eller flera taxitillstånd kan sökas. Om det enligt 19 § finns tillstånd att bevilja, ska det ordnas minst ett beviljandetillfälle om året. Tillståndsmyndigheten ska informera de sökande om ansökningstiderna och på vilken grund tillstånden vid varje beviljandetillfälle i första hand beviljas.

10 b §
Uträkning av arbetserfarenhetens längd

När tillståndsmyndigheten utreder längden på en sökandes arbetserfarenhet enligt 6 § 1 mom. 4 punkten och 10 a § 3 mom. ska den beakta skatteintyg och arbetspensionsutdrag som lämnats in av den sökande. I förekommande fall kan tillståndsmyndigheten vid bedömningen av arbetserfarenheten också stödja sig på arbetsintyg och andra utredningar som den har bett den sökande om avseende arbete som taxiförare. Arbetserfarenhetens längd kan också fastställas kalkylmässigt utifrån arbetsinkomsterna, förutsatt att den sökandes förarerfarenhet tydligt går att verifiera. Tillståndsmyndigheten ska i motiveringarna för sitt beslut om taxitillstånd meddela den sökande vilka omständigheter som har beaktats vid bedömningen av den sökandes förarerfarenhet.

Om tillståndsmyndigheten fastställer arbetserfarenheten kalkylmässigt, ska den årligen fastställa den genomsnittliga månadsinkomsten från stationsplatsens körningar och utreda den sökandes årliga arbetserfarenhet med en månads och vid behov en veckas noggrannhet genom att dividera den sökandes totala inkomster med den genomsnittliga månadsinkomsten. Som årliga arbetsmånader räknas dock inte flera än 12 månader eller en längre tid än den sökande faktiskt har arbetat. Om den sökande har flera års arbetserfarenhet, ska också ändringarna i penningvärdet beaktas vid uträkningen av den sökandes totala inkomster.

11 §
Förbud mot överlåtelse av taxitillstånd

Ett taxitillstånd får inte säljas eller annars överlåtas. Om ett taxitillstånd har beviljats en juridisk person och det företag i vars namn taxitillståndet är säljs eller annars överlåts, ska den juridiska personen för att få fortsätta bedriva trafiken ansöka om ett nytt tillstånd inom sex månader från överlåtelsen. Företaget anses ha överlåtits, om bestämmanderätten som grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav i företaget har överförts. Den som överlåter en juridisk person ska utan dröjsmål meddela överlåtelsen till tillståndsmyndigheten.

När en juridisk person i vars namn ett taxitillstånd är överlåts utan vederlag tillämpas 10 a § dock inte på ansökan om nytt tillstånd, om företaget överlåts till en nära släkting till den person som har dominerande ställning i företaget. Med nära släkting avses en person som enligt 2 eller 3 kap. i ärvdabalken (40/1965) kan ha arvsrätt till egendom som tillhör den som har dominerande ställning i företaget.

12 §
Skyldighet att bedriva taxitrafik och skyldighet att anmäla jour

Innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik i landsbygdskommuner eller vars tillstånd har beviljats för en stationsplats vars avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer eller för en ansluten kommuns område och som inte omfattas av ett fastställt körschema ska själv eller tillsammans med andra åkare på orten anmäla om sina jourer eller avtalade jourturer under sådana veckodagar och tider på dygnet då efterfrågan är liten. Uppdaterad information om jourerna ska ges av tillståndshavaren, en sammanslutning som företräder tillståndshavarna eller stationsplatsen som telefonservice eller på en webbplats. Uppgifterna kan också publiceras i en dagstidning som är allmän på orten.

15 §
Beställningscentral

En närings-, trafik- och miljöcentral kan förbjuda en beställningscentrals verksamhet, eller om verksamheten ännu inte har inletts, förbjuda beställningscentralen att inleda verksamhet, eller ålägga beställningscentralen att ändra eller korrigera verksamhet som är inadekvat. Förbudet och åläggandet gäller till dess bristerna har avhjälpts. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett förbud eller ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990). Beställningscentralens verksamhet är inadekvat, om beställningsförmedlingen inte har ordnats så att den fungerar dygnet runt eller något mottagande av förbeställningar inte har ordnats eller det har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser vid bedrivandet av beställningsförmedlingen eller om beställningscentralen vägrar förmedla beställningar till innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik utanför körskiftet, när detta är tekniskt möjligt.

22 §
Återkallande av tillstånd

En i 11 § 2 eller 3 mom. avsedd överlåtares tillstånd ska återkallas, när beslutet att bevilja förvärvaren tillstånd har vunnit laga kraft, eller om det framgår att ansökan om tillstånd inte har gjorts inom sex månader från överlåtelsen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Oavgjorda tillståndsansökningar som inom den tid som satts ut i tillståndsmyndighetens kungörelse eller meddelande har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag och vilkas behandling pågår när lagen träder i kraft ska avgöras med tillämpning av den företrädesreglering som gällde när ansökan blev anhängig.

RP 72/2011
KoUB 17/2011
RSv 102/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.