1418/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 3 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) och 12 § 3 mom. i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), sådant det sistnämnda lyder i lag 1177/2005:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer inom statsbidragsverksamheten vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (utvecklingscentralen). Förordningen gäller inte prestationer inom utvecklingscentralens näringsverksamhet.

Med utvecklingscentralens prestationer avses övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §
Utvecklingscentralens övriga prestationer

Utvecklingscentralens övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) rådgivning, utbildning, information, ex-perthjälp, publikationer och utredningar i anslutning till skogsbrukets främjande verksamhet, om prestationerna grundar sig på en beställning eller på något annat uppdrag,

2) ordnande av kurser och utbildning som förutsätter en anmälan om deltagande,

3) naturvårdsexamina som visar kännedom om naturvård och andra examina.

Avgiften för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms utifrån totalkostnaderna för produktion av prestationen. Om inget annat har föreskrivits, tar utvecklingscentralen ut ett självkostnadspris på 110 euro per timme för det arbete som utvecklingscentralens expert har utfört för att producera prestationen och 65 euro per timme för biträdande personalens arbete.

Eventuella fakturerings- och postningskostnader tas ut separat.

Sådan främjande verksamhet vid utvecklingscentralen som inte grundar sig på en beställning eller något annat uppdrag är avgiftsfri.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och den gäller till och med den 31 december 2014.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Leena Arpiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.