1415/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), sådan paragrafen lyder i lag 499/2011, ett nytt 3 mom. som följer:

40 a §
Anmälan om upphandlingsförfarande som står i strid med villkoren för användningen av stöd

En anbudsgivare som avses i 1 mom. eller dennes företrädare eller biträde har inte rätt att ta del av uppgifter som närings-, trafik- och miljöcentralen har fått för att ge det svar som avses i 1 mom. och som gäller en annan anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter. Uppgifter om pris och andra faktorer som legat till grund för jämförelsen av anbuden ska dock alltid lämnas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 40/2011
JsUB 11/2011
RP 40/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.