1407/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunikationsförvaltningen (625/2001) 2 § 1 punkten, sådan den lyder i lag 886/2010, som följer:

2 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som enligt kommunikationsmarknadslagen (393/2003), lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001), postlagen (415/2011), lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), lagen om förbud mot vissa avkodningssystem (1117/2001), lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009), lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004), lagen om bedömningsorgan     för   informationssäkerhet (1405/2011), lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation (1406/2011) samt lagen om domännamn (228/2003) ankommer på Kommunikationsverket,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2011
KoUB 9/2011
RSv 59/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.