1390/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om åklagarväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om åklagarväsendet (439/2011):

1 kap.

Riksåklagarämbetet

1 §
Riksåklagarämbetets organisation

Riksåklagarämbetet är indelat i enheter. Närmare bestämmelser om dem finns i Riksåklagarämbetets arbetsordning. Riksåklagaren förordnar de statsåklagare som ska vara chefer för enheterna.

2 §
Personal

Vid Riksåklagarämbetet finns en tjänst som riksåklagare och en tjänst som biträdande riksåklagare samt tjänster som statsåklagare. Vid ämbetsverket kan det dessutom finnas tjänster som häradsåklagare och andra tjänster som behövs för verksamheten.

3 §
Statsåklagarnas administrativa uppgifter

Utöver vad som annars föreskrivs om statsåklagarnas uppgifter ska statsåklagarna bistå riksåklagaren vid styrningen, utvecklingen och uppföljningen av åklagarverksamheten.

4 §
Behörighetskrav

Bestämmelser om behörighetskraven för åklagare finns i lagen om åklagarväsendet (439/2011).

Behörighetskraven för konsultativa tjänstemän och överinspektörer är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

Behörighetskraven för personalchefen, utbildningschefen, chefen för informationstjänsten och informationschefer är högre högskoleexamen.

5 §
Utnämning

Bestämmelser om utnämningen av åklagare vid Riksåklagarämbetet finns i lagen om åklagarväsendet. Övriga tjänstemän vid Riksåklagarämbetet utnämns av Riksåklagarämbetet.

6 §
Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Bestämmelser om utnämning av tjänstemän vid Riksåklagarämbetet till tjänsteförhållande för viss tid finns i 9 § i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 20 § i statstjänstemannaförordningen (971/1994). Beslut om utnämning av en statsåklagare till tjänsteförhållande för viss tid som vara över ett år fattas dock av justitieministeriet på framställning av Riksåklagarämbetet.

7 §
Tjänstledighet

Riksåklagaren och biträdande riksåklagaren beviljas tjänstledighet av justitieministeriet.

Övriga tjänstemän vid Riksåklagarämbetet beviljas tjänstledighet av Riksåklagarämbetet.

2 kap.

Åklagarämbeten

8 §
Resultatstyrning

Riksåklagarämbetet svarar för resultatstyrningen av åklagarämbetena.

9 §
Åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen

Åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen är följande:

1) åklagarämbetet i Helsingfors har Helsingfors som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Helsingfors,

2) åklagarämbetet i Västra Nyland har Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Karislojo, Kyrkslätt, Lojo, Nummi-Pusula, Raseborg, Sammatti, Sjundeå och Vichtis som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Esbo,

3) åklagarämbetet i Östra Nyland har Askola, Borgå Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Pyttis, Sibbo och Vanda som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Vanda,

4) åklagarämbetet i Egentliga Tavastland har kommunerna i landskapet Egentliga Finland samt Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända och Tusby som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Träskända,

5) åklagarämbetet i Salpausselkä har kommunerna i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen, med undantag för Pyttis som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Kouvola,

6) åklagarämbetet i Västra Finland har kommunerna i landskapen Egentliga Finland och Satakunta som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Åbo,

7) åklagarämbetet i Birkaland har kommunerna i landskapet Birkaland som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Tammerfors,

8) åklagarämbetet i Österbotten har kommunerna i landskapen Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Vasa,

9) åklagarämbetet i Mellersta Finland har kommunerna i landskapet Mellersta Finland som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Jyväskylä,

10) åklagarämbetet i Östra Finland har kommunerna i landskapen Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax, som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i S:t Michel,

11) åklagarämbetet i Uleåborg har kommunerna i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Uleåborg, samt

12) åklagarämbetet i Lappland har kommunerna i landskapet Lappland som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Rovaniemi.

Bestämmelser om verksamhetsområdet och det huvudsakliga verksamhetsstället för landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland finns i 18 § i lagen om åklagarväsendet.

 10 §
Personal

Vid varje åklagarämbete finns en tjänst som ledande häradsåklagare och tjänster som häradsåklagare. Vid åklagarämbetena kan  det dessutom finnas andra tjänster som behövs för verksamheten.

11 §
Biträdande chef

Riksåklagarämbetet förordnar på förslag av åklagarämbetet en häradsåklagare att tjänstgöra som biträdande chef för åklagarämbetet. Förordnandet utfärdas för högst fyra år åt gången.

12 §
Häradsåklagarnas administrativa uppgifter

Utöver vad som annars föreskrivs om häradsåklagarnas uppgifter ska en häradsåklagare utföra de administrativa uppgifter som han eller hon särskilt förordnas att sköta.

13 §
Specialist- och nyckelåklagaruppgifter

Riksåklagarämbetet kan på förslag av åklagarämbetet utse en åklagare att tjänstgöra i specialist- eller nyckelåklagaruppgifter inom sitt specialiseringsområde. Förordnandet utfärdas för högst fyra år åt gången.

En åklagare som utsetts till specialist- eller nyckelåklagaruppgifter ska utöver sina andra åklagaruppdrag medverka i utbildningen av åklagare och också i övrigt delta i den riksomfattande samordningen och styrningen av sitt specialiseringsområde.

14 §
Biträdande åklagare

Vid åklagarämbetena kan det finnas biträdande åklagare i tjänstförhållande för viss tid som utbildas för åklagaruppgifter. De brottmål som tilldelas en biträdande åklagare ska  bestämmas enligt övningsperiodens fas och i enlighet med hur krävande målet är.

De biträdande åklagarnas introduktionsutbildning, handledning och uppgifter ska ordnas så att de får en mångsidig och utvecklande utbildning.

15 §
Behörighetskrav som gäller häradsåklagares och biträdande åklagares språkkunskaper

Med undantag av vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) omfattar behörighetskraven för

1) tre tjänster som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Helsingfors utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

2) tre tjänster som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Västra Nyland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

3) tre tjänster som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Östra Nyland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

4) två tjänster som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Västra Finland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, samt

5) fem tjänster som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Österbotten utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Vid besättande av tidsbundna tjänsteförhållanden för biträdande åklagare vid ovan nämnda åklagarämbeten skall i tillräcklig utsträckning ovan nämnda behörighetskrav för språkkunskap beaktas.

16 §
Utnämning

Bestämmelser om utnämningen av åklagare vid åklagarämbetet finns i lagen om åklagarväsendet. Övriga tjänstemän vid ett åklagarämbete utnämns av åklagarämbetet.

17 §
Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Beslut om utnämning av ledande häradsåklagare till tjänsteförhållande för viss tid fattas av Riksåklagarämbetet.  Bestämmelser om utnämning av övriga tjänstemän vid åklagarämbetet till tjänsteförhållande för viss tid finns i 20 § i statstjänstemannaförordningen.

18 §
Tjänstledighet

Ledande häradsåklagare beviljas tjänstledighet av Riksåklagarämbetet.

Övriga tjänstemän vid ett åklagarämbete beviljas tjänstledighet av åklagarämbetet.

19 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller personalen

I fråga om ledande häradsåklagare, häradsåklagare och biträdande åklagare är det Riksåklagarämbetet som beslutar om uppsägning, ombildning av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid, upplösning av tjänsteförhållandet, permittering, avstängning från tjänsteutövning samt varning.

20 §
Bisyssla

Ledande häradsåklagare, häradsåklagare och biträdandeåklagare beviljas bisysslotillstånd av Riksåklagarämbetet. I fråga om sådana bisysslor som inte kräver tillstånd ska åklagaren göra en anmälan till Riksåklagarämbetet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Förordnande till undersökningsledare vid brott som en polisman misstänks ha begått

Riksåklagaren förordnar de åklagare som ska vara undersökningsledare vid förundersökningen av brott som en polisman misstänks ha begått.

Riksåklagarämbetet styr verksamheten i hela landet när det gäller de åklagare som leder förundersökningen vid brott som en polisman misstänks ha begått.

22 §
Tjänstemärken

Åklagare tilldelas tjänstemärken som har fastställts av Riksåklagarämbetet.

4 kap.

Ikraftträdande

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På sådana ärenden om utnämning till en tjänst, utnämning till tjänsteförhållande för viss tid eller förordnande för en uppgift som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 21 december 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.