1343/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen (66/1972) 14 § 5 mom., sådant det lyder i lag 248/1997, som följer:

14 §

Med invånare i kommun avses i denna lag en person vars hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) ifrågavarande kommun är. Med en persons bonings- och hemkommun avses den kommun där han eller hon är invånare. Med invånare i kommun jämställs i denna lag också personer som vistas inom kommunens område och har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i utlänningslagen (301/2004) samt en sådan persons familjemedlemmar som avses i 37 § i utlänningslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 37/2011
FvUB 5/2011
RSv 67/2011
Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.