1340/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 9 § och temporär ändring av 10 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 9 § 2 mom. och temporärt 10 § 2 mom., av dem 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag 954/2011, som följer:

9 §
Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller för sådana personers familjemedlemmar. Uppdragsutbildning kan inte heller ordnas för personer som har EU-blåkort enligt utlänningslagen (301/2004), kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta eller för sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen. På dem som deltar i uppdragsutbildning tillämpas 37, 37 a, 37 b, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b och 82—86 § i denna lag.


10 §
Avgift för utbildningsprogram

Avgift kan dock inte tas ut hos medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller hos personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller hos sådana personers familjemedlemmar. Avgift kan inte heller tas ut hos personer som har EU-blåkort enligt utlänningslagen, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, eller hos sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Bestämmelserna i 10 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2014.

RP 37/2011
FvUB 5/2011
RSv 67/2011
Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.