1330/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 2 mom., 24 § 1 mom. och 35 § 4 mom., av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder i lagarna 1154/2007 och 1225/2009, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i lagarna 1154/2007 och 1225/2009, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 mom., till lagen nya 25 a och 25 b § samt till 33 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

12 §
Årsinkomst

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. beaktas inkomst som intjänats som företagare, lantbruksföretagare eller stipendiat till det belopp som fastställts som arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) och 14 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Om en företagare, lantbruksföretagare och stipendiat inte har en fastställd arbetsinkomst enligt någondera lagen och han eller hon inte anför något annat, beaktas minimiarbetsinkomsten enligt 113 § i den förstnämnda eller 13 § i den sistnämnda lagen som företagarens eller stipendiatens inkomst.

Som inkomst av skogsbruk beaktas med avvikelse från 1 mom. den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen skog.


24 §
Beslut om bostadsbidrag

Sökanden ges ett skriftligt beslut om beviljande, avslag, justering, avbrytande, indragning och återkrav av bostadsbidrag. Sökanden ska även ges ett skriftligt beslut när bostadsbidraget med stöd av 25 a § 2 mom. betalas till hyresvärden eller med stöd av 28 § eller på grundval av familjevård enligt 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) betalas till ett kommunalt organ.


25 a §
Utbetalning till hyresvärden

Bostadsbidraget kan betalas ut direkt till hyresvärden med fullmakt av bostadsbidragstagaren.

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidraget betalas ut direkt till hyresvärden utan fullmakt av bostadsbidragstagaren, om bidragstagaren helt har försummat att betala hyran för minst två på varandra följande månader. Försummelsen ska bedömas mot bakgrund av stödtagarens livssituation. Utbetalningen direkt till hyresvärden upphör på hyresgästens begäran när det inte längre finns någon grund för det.

25 b §
Hyresvärdens anmälningsskyldighet

Den hyresvärd som bostadsbidraget betalas ut till är, efter att ha blivit informerad om att bidragstagarens rätt att besitta lägenheten upphör eller att bidragstagaren flyttar ut ur den bostad som bidraget beviljats för, skyldig att anmäla detta till Folkpensionsanstalten. I anmälan ska nämnas när hyresgästens besittningsrätt upphör och när hyresgästen har flyttat ut ur lägenheten.

33 §
Återkrav

Bostadsbidrag som har betalats utan grund kan också återkrävas hos hyresvärden, om hyresvärden har försummat den anmälningsskyldighet som avses i 25 b § och om det till hyresvärden har betalats bostadsbidrag för en tid då hyresvärden inte längre har haft rätt att ta ut hyra.


35 §
Rätt att söka ändring

Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut som Folkpensionsanstalten gett, om det är interimistiskt eller grundar sig på 25 a § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagens 24 § 1 mom., 25 a och 25 b §, 33 § 4 mom. och 35 § 4 mom. träder dock i kraft den 1 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 44/2011
ShUB 9/2011
RSv 42/2011 rd

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.