1328/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om garantipension (703/2010) 34 § och

ändras 8 § 2 mom., 10 § 4 mom. och 23 § 2 mom. som följer:

8 §
Garantipensionens belopp

Om garantipension beviljas innan sökanden fyller 65 år, minskas den fulla garantipensionen permanent med 0,4 procent för varje månad som garantipensionen tidigareläggs med innan sökanden fyller 65 år. Garantipensionen minskas dock inte om sökanden får pension eller ersättning enligt 7 § 1 mom. 2—6 punkten, ålderspension enligt 11 § i folkpensionslagen eller 12 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, eller om garantipension beviljas en invandrare med stöd av 7 § 2 mom. i denna lag.


10 §
Justering av garantipensionen

Om garantipensionstagaren får i 9 § 2 mom. avsedd pension eller ersättning som betalas från ett annat land än Finland, justeras garantipensionen också när det gått två år sedan garantipensionen började eller sedan föregående justering (regelbunden justering). När en regelbunden justering ska göras sänder Folkpensionsanstalten en justeringsansökan till garantipensionstagaren. Ansökan ska sändas tillbaka inom utsatt tid.

23 §
Indragning av garantipension

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. dras garantipensionen in från och med tidpunkten för den regelbundna justeringen, om pensionstagaren inte inom utsatt tid har returnerat den justeringsansökan som har sänts till pensionstagaren i enlighet med 10 § 4 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Bestämmelserna i 34 §, som upphävs genom denna lag, tillämpas inte på garantipension som har beviljats för tiden före ikraftträdandet av lagen eller på justering av sådan garantipension genom beslut som ges först efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 44/2011
ShUB 9/2011
RSv 42/2011 rd

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.