1306/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare (874/2006) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Ansökan om pension

När arbetstagaren ansöker om ålderspension enligt 12 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), ska han eller hon visa upp ett intyg från arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten över den tid han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det intyg från arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten som behövs för ansökan om pension.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 december 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.