1304/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om fartygstrafikservice (763/2005) 2 § 1 och 3 mom., 3 § 1 och 3 mom., 7 § 1 och 4 mom., 9 §, samt 10 § 1 mom., av dem 2 § 1 och 3 mom., 3 § 1 och 3 mom. samt 7 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i förordning 1798/2009 och 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1798/2009, samt

fogas till förordningen en ny 11 a och en ny 11 b § som följer:

2 §
Grundutbildning för VTS-operatörer

Grundutbildningen för VTS-operatörer ska anordnas enligt ett utbildningsprogram för denna utbildning. Utbildningsprogrammet ska grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).


Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. För att kunna bli befriad ska den som utbildas innan grundutbildningen börjar visa upp ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.


3 §
Grundutbildning för VTS-chefer

Grundutbildningen för VTS-chefer ska anordnas enligt ett utbildningsprogram för denna utbildning. Utbildningsprogrammet ska grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).


Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. För att kunna bli befriad ska den som utbildas innan grundutbildningen börjar visa upp ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.


7 §
Förnyande av behörighetsintyg

Förnyande av behörighetsintyg för VTS-operatörer söks hos Trafiksäkerhetsverket. Sökanden ska visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap och fullgjort kompletterande yrkesutbildning enligt 9 §.


Om sökanden inte kan visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap i enlighet med 2 mom., ska sökanden före deltagandet i den kompletterande yrkesutbildning som avses i 9 § avlägga ett prov genom vilket sökanden visar att han eller hon har tillräckliga grundläggande kunskaper i fartygstrafikservice. Provets utformning och innehåll samt mottagaren av provet godkänns av VTS-myndigheten.

9 §
Kompletterande yrkesutbildning

Den kompletterande yrkesutbildningen för VTS-operatörer ska bestå av teoretisk kompletterande utbildning i fartygstrafikservice.

Den kompletterande yrkesutbildningen ska genomgås under de 12 månader som föregår den sista giltighetsdagen för behörighetsintyget. Om det är fråga om förnyande av ett föråldrat behörighetsintyg, ska den kompletterande utbildningen genomgås innan ett nytt behörighetsintyg beviljas.

10 §
VTS-myndighetens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

VTS-myndigheten ska informera de behöriga myndigheterna i de övriga stater i Europeiska unionen som ligger intill fartygets planerade rutt om de väsentliga uppgifter om ett fartyg som myndigheten innehar, om

1) fartyget har varit delaktigt i sådana tillbud eller olyckor till sjöss som avses i 23 § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005),

2) anmälnings- och rapporteringsskyldigheten enligt lagen om fartygstrafikservice har åsidosatts i fråga om fartyget,

3) de tillämpliga reglerna i de trafiksepareringssystem eller fartygstrafiktjänster som någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen ansvarar för har överträtts vid användning av fartyget i fartygstrafik,

4) det inte i fråga om fartyget har kunnat visas upp ett försäkringscertifikat eller ett intyg om penningsäkerhet eller ett intyg om penningsäkerhet enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella regler,

5) lotsarna eller hamnmyndigheterna har anmält eller rapporterat sådana avvikelser i fartyget som kan äventyra sjösäkerheten eller innebära en miljörisk,

6) det finns bevis för att eller grundad anledning att anta att det i farvatten under någon av Europeiska gemenskapens medlemsstaters jurisdiktion avsiktligen har släppt ut olja i havet eller på annat sätt överträtt bestämmelserna i protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), eller

7) fartyget har vägrats tillträde till hamnar i Europeiska gemenskapens medlemsstater eller om någon medlemsstat anmält eller rapporterat fartyget i enlighet med punkt 1 i bilaga I till direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll).


11 a §
Plan för mottagande av fartyg i behov av assistans

Den plan för mottagande av fartyg i behov av assistans som avses i 20 b § i lagen om fartygstrafikservice ska innehålla:  

1) kontaktuppgifter till gränsbevakningsväsendet samt till de övriga myndigheter som deltar i sjöräddning,

2) kontaktuppgifter till Finlands miljöcentral,

3) kontaktuppgifter till VTS-myndigheten,

4) information om Finlands strandlinje och information om skyddade platser vid Finlands kust samt annan information om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna samt naturförhållandena på basis av vilka man så snabbt som möjligt ska kunna göra en preliminär bedömning och fatta beslut om skyddad plats för mottagande av ett fartyg,

5) bedömningsförfaranden på basis av vilka ett fartyg i behov av assistans ges eller förvägras tillstånd att anlöpa en skyddad plats,

6) uppgifter om utrustning och instrument för assistans och räddning samt för bekämpning av föroreningar i miljön,

7) förfaranden för internationell samordning och beslutsfattande,

8) förfaranden som har samband med penningsäkerheter och ansvar för fartyg som tas emot på en skyddad plats.

VTS-myndigheten ska höra alla berörda parter om planen.

VTS-myndigheten informerar även myndigheterna i Finlands grannländer om planen.

11 b §
Myndighetssamarbete

De myndigheterna som avses i 20 b och 20 c § i lagen om fartygstrafikservice ska mötas regelbundet för att utbyta erfarenheter och förbättra kvaliteten på de åtgärder som ingår i planen.

VTS-myndigheten svarar för hur samarbetet ordnas för att planen enligt 11 a § uppdateras och ses över utifrån erfarenheterna från myndighetssamarbetet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen, EUT nr L 131/101, 28.5.2009.

  Helsingfors den 15 december 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.