1293/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 2 och 3 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 1286/2010, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) besvärsnämnden för studiestöd,

6) rättsskyddsnämnden för studerande,

7) Finlands Akademi,

8) forskningscentralen för de inhemska språken,

9) arkivverket,

10) Depåbiblioteket,

11) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

12) biblioteket för synskadade,

13) Museiverket,

14) Statens konstmuseum,

15) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

16) Nationella audiovisuella arkivet,

17) Centralen för mediefostran och bildprogram,

18) bildprogramsnämnden,

19) Institutet för Ryssland och Östeuropa,

20) Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

21) CSC-Tieteen tietotekniiikan keskus Oy,

22) Veikkaus Ab,

23) Hästinstitut Ab,

24) Suomen Ilmailuopisto Oy.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en utbildningspolitisk avdelning, en högskole- och forskningspolitisk avdelning, en kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk avdelning samt en förvaltningsavdelning. Avdelningarna kan ha enheter, resultatområden och andra ansvarsområden.

Vid ministeriet finns verksamhetsenheter utanför avdelningarna, nämligen internationella sekretariatet, kommunikationsenheten och enheten för intern revision. Dessutom kan det vid ministeriet finnas andra verksamhetsenheter utanför avdelningarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordningens 3 § träder dock i kraft först den 1 februari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 december 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.