1292/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 44 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 44 § som följer:

44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster svarar magistraten i Västra Finland, magistraten i Norra Finland och magistraten i Inre Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av uppgifter om sådana utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster i de fall då uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv. Den magistrat som registrerat uppgifterna ansvarar för de uppgifter som den har registrerat.

Magistraten i Lappland svarar för uppdateringen av uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter eller lokaler inom verksamhetsområdet för magistraten i Västra Nyland i de fall då det uppstår ett behov av att göra tillägg, ändringar eller rättelser i fråga om dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet i samband med att magistraten i Lappland behandlar flyttningsanmälningar som avser flyttningar till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Västra Nyland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.