1289/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 5 mom. och 19 § i lotterilagen (1047/2001), av dem 13 § 5 mom. sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §
Namn och hemort

Penningautomatföreningen, på finska Raha-automaattiyhdistys, har hela landet som sitt verksamhetsområde.

Penningautomatföreningens hemort är Esbo.

2 §
Antagning och uteslutning av medlemmar

Föreningsmötet fattar beslut om antagning och uteslutning av medlemmar. Inkomna ansökningar om medlemskap  ska behandlas senast vid det möte som hålls under det kalenderår som följer på kalenderåret då ansökan inkom.

3 §
Uteslutning och utträde ur föreningen

Medlemmar kan uteslutas ur föreningen, om

1) de genom sitt förfarande inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen,

2) de inte längre uppfyller villkoren för medlemskap enligt 13 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), eller

3) de har försummat att betala medlemsavgiften.

Innan beslutet fattas ska den berörda medlemmen ges tillfälle att ge en förklaring i ärendet.

Medlemmar har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller styrelseordföranden om detta. Medlemmarna kan också utträda genom att vid föreningsmötet meddela detta för anteckning i protokollet.

4 §
Organ

Föreningens organ är föreningsmötet, styrelsen och verkställande direktören.

5 §
Föreningsmötet

Föreningsmöte hålls en gång om året vid en tidpunkt som bestäms av styrelsen.

Extra möte ska hållas, om mötet så beslutar eller om styrelsen anser det nödvändigt eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär detta hos styrelsen för behandling av ett ärende som de uppgett.

6 §
Möteskallelse

Kallelse till föreningens möte sänds till medlemmarna senast två veckor före mötet.

I kallelsen ska nämnas de ärenden som kommer att behandlas vid mötet.

7 §
Rösträtt och yttranderätt vid föreningsmötet

Vid föreningsmötet har varje medlem en röst. Samma person får företräda endast en medlem.

Medlemmarna av föreningens styrelse samt verkställande direktören har yttranderätt men inte rösträtt vid mötet och de får inte företräda föreningsmedlemmar.

En medlem har inte rätt att rösta eller framställa förslag till beslut vid föreningsmötet när beslut fattas om avtal mellan medlemmen och föreningen eller om andra frågor i vilka medlemmens enskilda intressen strider mot föreningens.

8 §
Sammanträdet

Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Ordföranden ska konstatera mötets laglighet och beslutförhet samt förrätta val av ordförande för mötet.

Till protokolljusterare väljs två representanter för medlemmarna.

9 §
Klanderbara beslut

Om ett föreningsbeslut inte har tillkommit i behörig ordning eller om det annars strider mot lag eller denna förordning, kan en föreningsmedlem, styrelsen eller en styrelsemedlem väcka talan mot föreningen för att få beslutet ogiltigförklarat. Rätt till klandertalan har inte den som vid mötet har medverkat till beslutet.

Talan ska väckas inom tre månader efter det att beslutet fattades. Om inte talan väcks inom föreskriven tid, ska beslutet anses giltigt.

10 §
Ärenden som ska beslutas vid mötet

Vid föreningens möte

1) presenteras bokslutet och revisionsberättelsen samt fattas beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

2) väljs medlemmarna i styrelsen i enlighet med 13 § 3 mom. i lotterilagen, till den del valet av medlemmar hör till föreningen,

3) väljs revisorer i enlighet med 13 § 4 mom. i lotterilagen, till den del valet av revisor hör till föreningen,

4) bestäms styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden för följande räkenskapsperiod,

5)  fattas beslut om  beloppet av den årliga medlemsavgift som tas ut av föreningens medlemmar,

6) behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

11 §
Mandatperiod och behörighetsvillkor för styrelsemedlemmar

Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar väljs för tre kalenderår åt gången.

Endast hälften av de övriga styrelsemedlemmar som föreningsmötet väljer kan vara sådana som har varit styrelsemedlemmar under föregående mandatperiod eller som företräder ett samfund eller en stiftelse som under nämnda tid har varit företrädd i styrelsen.

En och samma person eller den som företräder samma samfund eller stiftelse kan vara styrelsemedlem under högst två mandatperioder i följd.

Styrelsemedlemmarna ska ha tillräcklig sakkunskap om social- och hälsovårdspolitik, föreningsverksamhet och affärsverksamhet eller om bokslut och ekonomi.

12 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska utöver det som bestäms i 13 § 3 mom. i lotterilagen särskilt

1) bereda ärenden som ska behandlas vid föreningsmötet och verkställa mötets beslut,

2) godkänna verksamhetsplanen och budgeten för följande räkenskapsperiod,

3) utnämna och entlediga verkställande direktören och de sektordirektörer som är direkt underställda honom eller henne samt fastställa deras lön,

4) inom ramen för resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och föreningen besluta om principerna och målen för beredningen av fördelningen av understöden och den riktgivande understödsplanen och för tillsynen över användningen av understöden samt om de centrala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa,

5) besluta om verksamhetsprinciperna och målen för penningspelsverksamheten och om de centrala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa inom de gränser som lotterilagen och myndighetsbeslut anger,

6) godkänna principerna för kommunikation,

7) godkänna arbetskollektivavtalen och ekonomistadgan,

8) besluta om principerna för hur den interna revisionen ska ordnas,

9) utse en ställföreträdare för verkställande direktören,

10) besluta om försäljning av aktielägenheter och fastigheter vars bokföringsvärde överstiger 300 000 euro.

13 §
Personalrepresentation i styrelsen

Föreningens personal har rätt att bland sig utse två representanter till styrelsen. Representanterna har närvaro- och yttranderätt vid mötena, utom när personval, kollektivavtal och andra ärenden som gäller personalens förmåner behandlas.

14 §
Verkställande direktörens uppgifter

Föreningens verkställande direktör har särskilt till uppgift att

1) leda föreningens organisation, den strategiska planeringen och beredningen och verkställandet av de ärenden som avgörs i styrelsen,

2) inför styrelsen svara för genomförandet av de mål för ekonomin och verksamheten som godkänts i föreningens verksamhetsplan och budget,

3) svara för föreningens interna revision,

4) i enlighet med de principer som styrelsen godkänt svara för föreningens företagsbild och skötseln av samhällsrelationerna.

15 §
Beslutsordning

I föreningsmötet och styrelsen blir den åsikt beslut som fått mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte något annat föreskrivs särskilt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Vid val väljs de som fått flest röster. Om dock endast en person är uppställd för val, måste han eller hon få mer än hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Vid lika röstetal vid val avgör lotten.

16 §
Namntecknare

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, verkställande direktören och de direktörer som styrelsen utsett, två tillsammans eller tillsammans med de  funktionärer som styrelsen utsett.

Styrelsen för en förteckning över dem som har rätt att teckna namnet. Ur förteckningen lämnas uppgifter och utdrag till dem som så önskar.

Stämningar och andra meddelanden ska anses ha kommit till föreningens kännedom, om de har lämnats till en direktör som styrelsen utsett.

17 §
Revision

På  revision av föreningen  tillämpas revisionslagen (459/2007).

18 §
Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

19 §
Redovisning av avkastningen

Föreningen ska redovisa den uppskattade vinsten för kvartalet som preliminär avkastning till social- och hälsovårdsministeriet inom en månad från utgången av varje kvartal.

Föreningen ska redovisa räkenskapsperiodens vinst minskad med de preliminära avkastningarna enligt 1 mom. som räkenskapsperiodens avkastning till social- och hälsovårdsministeriet inom en månad från det att bokslutet fastställts.

20 §
Upphörande med verksamheten

Föreningens framställning om att föreningens verksamhet ska upphöra ska basera sig på beslut som fattats med tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna vid minst två på varandra följande föreningsmöten som hållits med minst en månads intervall.

21 §
Ändring av förordningen

Föreningen ska ges tillfälle att yttra sig innan denna förordning ändras.

22 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om Penningautomatföreningen (1169/2001).

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. fortsätter de som är styrelsemedlemmar när denna förordning träder i kraft i sina uppgifter till utgången av sin mandattid.

  Helsingfors den 15 december 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.