1280/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som baserar sig på prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde enligt följande:

Tillståndets giltighet/dygn Avgift €
Avgift för tiden 10.9–31.10 inklusive hönsfågel Avgift för tiden 1.8–30.4 för jakt på annat vilt än hönsfågel
1 22 11
2 40 20
3 47 25
4 54 27
5 60 29
6 65 35
7 70 38
2) tillstånd för jakt på ripa i övre Lappland 17 €/dygn
3) regionalt säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:
– säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel för tiden 1.8–30.4 130 €
– säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8–30.4 80 €
– säsongstillstånd för bågjakt inklusive jakt på hönsfågel för tiden 1.8–30.4 65 €
– säsongstillstånd för bågjakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8–30.4 40 €
– tillstånd för en del av säsongen för tiden 1.11–30.4 55 €
– säsongstillstånd för jakt på små rovdjur för tiden 1.8–30.4 10 €
– säsongstillstånd för invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi att jaga allt slags småvilt på områden som anvisats av Forststyrelsen 67 €
 4) personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd:
– dygn 25 €
– säsong 50 €
5) tillstånd att jaga varg eller lo för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person
6) personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område:
– dygn 12 €
– 2 dygn 24 €
– 3 dygn 36 €
– säsong 42 €
7) personligt tillstånd att jaga älg för invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi på områden som anvisats av Forststyrelsen 25 €/säsong

8) tillstånd för utlänningar att jaga på allmänna vattenområden för tiden  1.6–31.12 enligt följande:

Tillståndets giltighet/dygn Avgift €
1 11
2 20
3 25
4 27
5 29
6 35
7 38
säsong 70

9) tillstånd för utlänningar att jaga gråsäl i allmänna vattenområden för tiden 16.4–31.12 enligt följande:

– vecka 15 €
– säsong 42 €

10) tillstånd för fiske med handredskap enligt följande:

tillstånd för hela landet, utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki
vecka 20 €
kalenderår 40 €

11) tillstånd för grupper om minst 10 personer att fiska med handredskap i namngivet vatten

– person/vecka 4 €

12) avgift per redskapsenhet 2 €, tillstånd per kalenderår för användning av fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras:

Fångstredskap Enhet Avgift/ kalenderår
Nät, längd högst 31 m 3 6 €
Katsa 1 2 €
Agnkrok, 30 st 3 6 €
Ryssja, höjd högst 1,5 m 3 6 €
Långrev, högst 100 krokar 3 6 €
Not under 6 m eller lådryssja 10 20 €
Tillstånd per familj för fiske med handredskap och stående fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras 12 24 €

13) tillstånd för kräftfiske i namngivet vatten enligt följande:

– kalenderår5 €/mjärde, kräfthåv eller annat motsvarande fångstredskap

14) tillstånd för yrkesfiske enligt följande:

Fångstredskap Enheter Avgift
not 33/säsong med öppet vatten eller vintersäsong eller 50/kalenderår 66 €/säsong med öppet vatten eller vintersäsong eller100 €/kalenderår
storryssja 33/säsong med öppet vatten eller vintersäsong 66 €/säsong med öppet vatten eller vintersäsong
trål 68/kalenderår 136 €/ kalenderår
nät, kräftbur, katsa, 30 st agnkrokar, långrev med högst 100 krokar och ryssja, höjd högst 1,5 m 1/kalenderår 2 €/ kalenderår
 15) ett sådant beslut om områdesvisa kvoter för jakt eller fiske som avses i 9 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och som meddelas för anförande av besvär 50 €
16) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt eller fiske 10 €.

Tillstånd som söks med elektroniska kommunikationsmedel (mobiltillstånd) kan beviljas enligt följande:

– personliga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde i enlighet med tabellen nedan

Tillståndets giltighet/dygn Avgift €
Avgift för tiden 10.9–31.10 inklusive hönsfågel Avgift för tiden 1.8–30.4 för jakt på annat vilt än hönsfågel
1 22,10 € + mobilsamtalsavgift (msa) 11, 09 € + msa
2 40,31 € + msa 20,12 € + msa
3 45,36 € + msa 25,16 € + msa
 – tillstånd för jakt på ripa i övre Lappland: 17,14 € + msa/dygn
– säsongstillstånd för jakt på små rovdjur för tiden 1.8–30.4 10,02 € + msa

– personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd:

dygn 25,16 € + msa
säsong 50,41 € + msa

– personligt tillstånd för älgjakt:

1 dygn 11,84 € + msa
2 dygn 24,17 € + msa
3 dygn 35,26 € + msa

– tillstånd för fiske med handredskap enligt följande:

tillstånd för hela landet, utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki
vecka 19,95 € + msa
kalenderår 40,31 € + msa
3 §
Offentligrättsliga prestationer vars avgift är lägre än självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som är lägre än prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd att jaga småvilt inklusive hönsfågel för personer under 18 år
– vecka 10 €
– mobiltillstånd 10,02 € + msa/vecka
 2) tillstånd att fiska med handredskap i hela landet, utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki, för personer under 18 år
– vecka 5 €
– kalenderår 15 €
– mobiltillstånd 4,97 € + msa/vecka
– mobiltillstånd 15,07 € + msa/kalenderår
3) tillstånd att fiska med handredskap i hela landet, utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki, i bokföringssyfte
– vecka 5 €
– kalenderår 15 €
4) grupptillstånd för jakt på stora rovdjur som orsakar skada eller äventyrar säkerheten och som sker med specialtillstånd från Finlands viltcentra l5 €/person
5) tillstånd som gäller fiske eller kräftfiske i forskningssyfte 30 €/år.

För kontroll av kräft- och fiskbestånd kan annat tillstånd än sådant fisketillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokföringssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

För undersökning och kontroll av viltbeståndet kan annat tillstånd än sådant jakttillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokförings- eller forskningssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) tillstånd för fast bosatta i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som idkar yrkesfiske, husbehovsfiske eller naturnäringar att fiska på statens vattenområden i dessa kommuner,

2) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

3) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

4) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995) och 62 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), under de förutsättningar som anges i dessa paragrafer,

5) beslut som gäller avverkningsrätt.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av frö för skogsträd i norra Finland för säkerhetsupplagring,

2) utarrendering av jakträtt,

3) tillstånd för jakt på rådjur,

4) utarrendering av fiskerätt,

5) fisketillstånd för platser som sköts med tanke på fritidsfiske,

6) tillstånd för tävlingsfiske,

7) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra fastighetsägare,

8) jakt- och fisketillstånd som inte nämns i denna förordning,

9) avgift för övernattning i reserveringsstuga och avgift för användning av uthyrningsstuga eller uthyrningskåta,

10) utarrendering och uthyrning av mark- och vattenområden, byggnader och konstruktioner samt annat överlåtande av nyttjanderätten,

11) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, möteslokaler och auditorier,

12) guidningstjänster och guidningsprodukter,

13) sakkunnig- och planeringstjänster,

14) publikationer, tidningar och andra motsvarande prestationer,

15) andra motsvarande tjänster och prestationer,

16) kopior.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Forststyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter av uppgifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

7 §
Dröjsmålsränta

Om en avgift som har fastställts med stöd av 5 § inte har betalats på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta uppbäras från förfallodagen. Vid betalningsdröjsmål ska gäldenären betala en årlig dröjsmålsränta på fördröjt belopp, vilken är högst sju procentenheter högre än vid respektive tidpunkt gällande referensränta som fastställts av Finlands Bank och publicerats i författningssamlingen.

8 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det utförda arbetet.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2013.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

 Helsingfors den 14 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.