1275/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009) 5 och 9 §, sådana de lyder i förordning 141/2010, och

fogas till förordningen en ny 9 b § som följer:

5 §
Växtföljd

På en gårdsbruksenhet som förfogar över jordbruksareal enligt artikel 2 h i rådets förordning om gårdsstöd ska man mellan den 1 maj och den 30 september ha minst två olika odlingsväxter eller andra former för skötsel eller användning av jordbruksareal. Kravet på växtföljd uppfylls också om man har endast en odlingsväxt och en form för skötsel eller användning av jordbruksareal. Området för en odlingsväxt eller en form för skötsel eller användning av jordbruksareal ska ha en sammanhängande areal av minst 0,05 hektar. De arealer som under något år på grund av växelbruk besitts av en annan gårdsbruksenhet kan beaktas vid bedömning av om den gårdsbruksenhet som i huvudsak besitter arealen uppfyller kravet på växtföljd. En areal som inte odlas eller tillfälligt inte odlas godkänns inte som skötsel- eller användningsform. Kravet på växtföljd gäller inte växthusarealer och inte heller de gårdsbruksenheter vars totala jordbruksareal tillfälligt inte odlas eller inte odlas eller som endast förfogar över åkerareal för vall eller fleråriga odlingsväxter eller vars totala jordbruksareal omfattas av det avtal om specialstöd som avses i 40, 41, 51 eller 54 c § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007). Till fleråriga odlingsväxter hör jordgubbe, vinbär, övriga frukt- och bärplantor samt plantbestånd av dessa, minst femåriga prydnadsväxter, snittgrönt, barrväxter, vide som odlas för flätning, energived med kort växtföljd och skogsplantor som odlas på åker.

9 §
Bibehållande av landskapselement

I syfte att bibehålla åkermiljöns landskapselement enligt bilaga III till rådets förordning om gårdsstöd ska trädgrupper och enstaka träd bevaras som är skyddade enligt 29 § 1 mom. 9 punkten i naturvårdslagen (1096/1996) eller på Åland enligt 5 § 8 punkten i landskapsförordningen om naturvård (ÅFS 113/1998) och som växer på en areal om högst 0,2 hektar på ett basskifte för vilket åker eller permanent betesmark har uppgetts som gårdsstödsegenskap, en dikesren på ett basskifte eller i området mellan angränsande basskiften. Dessutom ska sådana högst 0,2 hektar stora naturminnesmärken bevaras som finns på ett basskifte, på en dikesren eller i ett område mellan angränsande basskiften och som avses i 23 och 26 § i naturvårdslagen eller på Åland i 6 § i landskapslagen om naturvård (ÅFS 82/1998).

9 b §
Buffertremsor

På åkerskiften längs med vattendrag ska i fråga om de buffertremsor som avses i bilaga III i rådets förordning om gårdsstöd tillämpas gränserna för förbud mot kvävegödsling och spridning av gödsel i 5 § 4 mom. i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000). 


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16

  Helsingfors den 14 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.