1274/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 9 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007) 9 a §, sådan den lyder i förordning 262/2010, och

fogas till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Bas- och jordbruksskiften

Skiften för vilka stöd inte söks och som till sin storlek är mindre än 0,05 hektar behöver inte anmälas i den årliga stödansökan. Den som ansöker om stöd ska emellertid i stödansökan uppge om han eller hon besitter sådana skiften.  

9 a §
Användning av jordbruksmark för andra ändamål än jordbruk

Före sådd, efter skörd och under vintersäsongen är iståndsättningsåtgärder eller andra motsvarande åtgärder för förbättrande av åkerns kulturtillstånd, kommunaltekniska arbeten, verksamhet i anslutning till turism och rekreation samt annan motsvarande verksamhet tillåtna på jordbruksmark. Under vegetationsperioden, före skörd, får arealer kortvarigt användas för annat än jordbruk, om verksamheten inte skadar skörden. På jordbruksmark som används för andra ändamål än jordbruksverksamhet tillämpas de kompletterande villkoren enligt artiklarna 5 och 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003. Användningen av arealerna för annat än jordbruksverksamhet får inte äventyra jordbruksanvändningen av arealerna under följande vegetationsperiod.

Om jordbruksmark helt tas ur jordbruksanvändning, ska detta anmälas i stödansökan på det sätt som Landsbygdsverket bestämmer. Arealer som tagits ur jordbruksanvändning får inte utnyttjas för jordbruksverksamhet under anmälningsåret och de därpå följande fyra åren. Arealer som tagits ur jordbruksanvändning får med avvikelse från vad som sägs ovan återtas i jorbruksanvändning, om byggnaderna eller konstruktionerna på området rivs eller om det är fråga om något annat av sökanden oberoende undantagsfall som godkänts av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16

  Helsingfors den 14 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.