1272/2011

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 19 § 1 mom., 32 § 1 mom., 37 § 2 mom. och 71 § 1 mom., av dem 32 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 1023/2009 och 71 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 71/2011, samt

fogas till 76 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer:

19 §
Meddelande om ärenden

När regeringspropositioner samt skrivelser, meddelanden och redogörelser från statsrådet och berättelser har lämnats till riksdagen samt förordningar eller andra författningar eller beslut på lägre nivå och medborgarinitiativ sänts till riksdagen för behandling ska talmannen meddela detta i plenum.


32 §
Remittering av ärenden till utskott

Regeringspropositioner, motioner, lagförslag som har godkänts att vila, lagar som inte har blivit stadfästa, medborgarinitiativ, berättelser till riksdagen, till riksdagen för granskning lämnade förordningar och andra författningar och beslut på lägre nivå samt förslag till riksdagens arbetsordning, lag om riksdagens tjänstemän, riksdagens valstadga samt till reglementen och instruktioner, initiativ från Europeiska rådet på grundval av artikel 48.7 i EU-fördraget och övriga särskilt föreskrivna ärenden ska remitteras till utskott för beredning innan de tas upp till beslut i plenum. Om riksdagen beslutar det kan också andra ärenden remitteras till utskott för beredning.


37 §
Hörande av sakkunniga

När ett utskott behandlar ett medborgarinitiativ ska det ge företrädare för dem som lagt fram initiativet tillfälle att bli hörda. När ett utskott behandlar ett lagförslag eller något annat ärende som särskilt gäller samerna, ska det bereda företrädare för samerna tillfälle att bli hörda, om särskilda skäl inte ger anledning till något annat.

71 §
Publicering av riksdagshandlingarna

Riksdagshandlingarna görs tillgängliga för allmänheten via ett datanät. I riksdagshandlingarna publiceras protokollen från riksdagens plenum och svenskspråkiga sammandrag av dem, regeringens propositioner och skrivelser om återtagande av propositioner, statsrådets skrivelser till riksdagen, förordningar och andra författningar och beslut på lägre nivå som lämnats till riksdagen för granskning, medborgarinitiativ, berättelser, statsrådets meddelanden och redogörelser, förteckningen över lagförslag som godkänts att vila, utskottens betänkanden och utlåtanden, riksdagens svar och skrivelser, motioner, interpellationer samt skriftliga spörsmål med svar.


76 §
Språken i riksdagsarbetet

Medborgarinitiativ som överlämnats till riksdagen för behandling ska översättas till finska eller svenska vid riksdagens kansli.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 mars 2012.

TKF 1/2011
GrUB 7/2011
RSk 23/2011

  Helsingfors den 7 december 2011

På riksdagens vägnar


Pekka Ravitalman


Seppo Tiitinengeneralsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.