1271/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs 8 a § sådan den lyder i förordning 326/2010 och 28 §,

ändras 2 § 1 och 3 mom., 4 §, 6 § 12 punkten, 7 §, 8 §, 10 § 1 punkten, 11 § 2 punkten, 17 §, 18 § 2-4 mom., 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 26 §, 27 §, 29 § 2 mom., 31 § 1 och 2 mom., 32 § 1 och 2 mom., 33 § 1 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 38 § 1 mom., 39 § 1 mom., 40 § 1, 2 ja 4 mom., 44 § 1 mom., 47 §, 48 § 2 punkten, 49 §, 50 § 2 ja 3 mom., 51 § 1 mom., 52 §, 53 § 1 mom. och paragrafens rubrik, 57 §, 57 b § ja 59 § 2 mom.,

av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordningarna 326/2010 och 344/2011 och 3 mom. sådant det lyder i förordning 326/2010, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1040/2008 och 326/2010, 6 § 12 punkten i förordning 326/2010, 7 § delvis ändrad i förordning 326/2010, 8 § i förordning 344/2011, 10 § 1 punkten i förordning 326/2010, 11 § 2 punkten i förordning 344/2011, 17 § i förordning 326/2010, 18 § 2-4 mom. i förordning 326/2010, 19 § delvis ändrad i förordning 326/2010, 20 § i förordning 1040/2008, 21 § i förordning 326/2010, 22 § i förordning 1040/2008, 26 § i förordning 326/2010, 29 § 2 mom. i förordning 344/2011, 31 § 2 mom. i förordning 326/2010, 38 § 1 mom. i förordning 326/2010, 39 § 1 mom. i förordning 326/2010, 47 § delvis förändrad i förordning 326/2010, 49 § delvis förändrad i förordning 326/2010, 50 § 2 och 3 mom. i förordning 326/2010, 52 § delvis förändrad i förordning 326/2010, 57 b § i förordning 1077/2007,

fogas till 3 § i stället för 9 punkten som upphävts genom förordning 326/2010 en ny 9 punkt som följer:

2 kap

Finansministeriets organisation

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande basenheter:

1) ekonomiska avdelningen

2) budgetavdelningen

3) skatteavdelningen

4) finansmarknadsavdelningen

5) personal- och förvaltningspolitiska avdelningen (Statens arbetsmarknadsverk)

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen

7) utvecklings- och förvaltningsfunktionen,

8) informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen (ICT-funktionen) (OffICT-funktionen)


Stabsorgan för ministeriets ledning är sekretariatet för internationella ärenden och kommunikationen. Statssekreteraren som kanslichef förordnar till uppgiften som överdirektör som lyder under ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan särskilt tillsätta också andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.


3 §
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller


9) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statistikcentralen samt statistikväsendet.


4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller

1) finanspolitik

2) allmänna grunder för verksamhets- och ekonomiplaneringen, ramförfarandet och budgeten

3) allmänna grunder för förvaltning av statens egendom samt övrig ekonomiförvaltning

4) allmänna grunder för avgifter till staten samt avgiftsbelagd statlig verksamhet

5) statens betalningsrörelse samt tryggande av likviditeten och upptagande av kortfristig kredit som behövs i anslutning därtill

6) allmänna grunder för statens bokföring, för bokslut och för bokslutsförfarandet, 

7) främjande av statsförvaltningens produktivitet,

8) statens upphandlingsverksamhet och Hansel,

9) revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR),

10) allmänna grunder för övervakningen av skötseln av ekonomin och revisionen,

11) allmänna grunder för räntestödslån och statens långivning,

12) användning av indexvillkor i avtal,

13) allmänna utvecklingen av statens affärsverk och marknadsmässiga system,

14) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet, ämbetslokaler samt Senatfastigheter,

15) metallmynt

16) arv som tillfaller staten

17) 7 kap. i självstyrelselagen för Åland,

18) administrativa bestämmelser som gäller Statskontoret samt uppgifter och resultatstyrning som gäller den administrativa styrningen av Statskontoret,

19) uppgifterna för och resultatstyrningen av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller


12) Statens pensionsfond, med beaktande av vad som föreskrivs i 7 § 12 punkten,


7 §
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen (Statens arbetsmarknadsverk)

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen bereder ärenden som gäller

1) utveckling av statsförvaltningen och förvaltningspolitiken samt statens arbetsgivar- och personalpolitik,

2) bevakning av statens intressen som arbetsgivare i inkomst- och arbetsmarknadspolitiken och i det samhälleliga beslutsfattandet när det gäller arbetslivsfrågor,

3) de statsanställdas rättsliga ställning och grunder för förhandlings- och avtalssystemet,

4) tillsynen över statens pensionssystem,

5) den verksamhet som avdelningen bedriver i egenskap av statens förhandlingsmyndighet samt personalens anställningsvillkor,

6) främjande av statens arbetsgivarkommunikation,

7) personalutveckling, ledning av personalen, personalens deltagande och personalens arbetsmiljö,

8) verksamhets- och ekonomiplanering samt propositionen om statsbudgeten och tillämpning av budgeten när det gäller personalutgifterna,

9) informationshantering inom statens verksamhet som arbetsgivare och statens personaladministration,

10) utveckling av statsförvaltningens styrsystem,

11) främjande av statens nya gemensamma förfaringssätt, 

12) i samarbete med finansmarknadsavdelningen ärenden som gäller Statens pensionsfond, om de är arbetsgivar- eller personalpolitiskt betydelsefulla,

13) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontorets försäkringsbransch och enheten för personaltjänster

14) styrningen av HAUS kehittämiskeskus Oy

8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommunavdelningen bereder ärenden som gäller

1) utvecklandet av det kommunala självstyret,

2) kommunernas förvaltning,

3) kommunindelningen och kommunala samarbetet,

4) allmän utveckling och förutseende av kommunernas verksamhet och ekonomi,

5) kommunernas statsandelar som hör till ministeriets förvaltningsområde och statsandelssystemet,

6) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

7) utvecklandet och utvärderingen av kommunal service,

8) de kommunanställdas anställningsskydd,

9) Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunernas garanticentral,

10) utvärderingen, utvecklingen och förbättringen av kvalitetskontrollen och den verksamhetsmässiga effektiviteten hos offentliga servicesystem och serviceproduktion

11) utvecklingen av regionförvaltningens och den statliga lokalförvaltningens strukturer och verksamhet,

12) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,

13) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statliga funktioner,

14) regionförvaltningsverkens uppgifter och resultatstyrningen av dem,

15) Befolkningsregistercentralens och magistraternas uppgifter och resultatstyrningen av dem, samt folkbokföringen.

10 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller

1) ledningen, utvecklingen och koordineringen av förvaltningsområdets resultatstyrning med stöd från ministeriets övriga avdelningar i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden.


11 §
Informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen (OffIT-funktionen)

Informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller


2) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation och användning av dataarkiv samt samordning av gemensamma utvecklingsprojekt,


17 §
Beredskaps- och skyddsorganisationen

Beredskapschef vid finansministeriet är förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Beredskapschefen ska leda och samordna förberedelserna för undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet. Vid beredskapsplaneringen bistås beredskapschefen av en tjänsteman som beredskapschefen förordnat. Finansministeriets beredskapsdirektör förordnas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

3 kap

Ledning

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Ministern bistås och företräds av statssekreteraren, som har utnämnts för ministerns mandatperiod, på det sätt som föreskrivs om statssekreterarens uppgifter i 44 § i reglementet för statsrådet (262/2003) och i enlighet med vad ministern vid behov särskilt har bestämt närmare.

Vid ledningen av ministeriet utgörs den övriga tjänstemannaledningen av en statssekreterare såsom kanslichef, en understatssekreterare samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören. De leder enlighet med den arbetsfördelning som fastställts av ministern resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt beredningen av ärenden som gäller affärsverk inom förvaltningsområdet och fonder utanför statsbudgeten.

Om ministern inte beslutat något annat om arbetsfördelningen, bistår avdelningarna statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och utvecklings- och förvaltningsdirektören vid styrningen av ämbetsverken och affärsverken inom förvaltningsområdet samt vid beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden. Vid beredningen bistår dessutom beredningsgrupper eller tjänstemän som den statssekreterare som kanslichef, understatssekreterare eller förvaltnings- och utvecklingsdirektör som har styrningsansvaret särskilt utsett vid behov.


19 §
Resultatmål

Ministern ställer upp de centrala resultatmålen för ministeriet samt för ämbetsverken och inrättningarna.

Statssekreteraren som kanslichef ställer upp avdelningarnas samt ämbetsverkens och inrättningarnas centrala resultatmål för de verksamhetsområden som de leder utgående från de resultatdiskussioner som de för med understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

Understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussioner med samtliga avdelningar vid ministeriet. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussionerna med ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Avdelningscheferna ställer upp de övriga resultatmålen för avdelningarna och fastställer verksamhetsplanerna för avdelningarna utgående från de resultatdiskussioner som de för med enhetscheferna.

Resultat- och utvecklingsdiskussionerna vid ministeriet ska genomföras utgående från verkställandet av strategin och ledande på personalnivå.

20 §
Ministerns ledningsgrupper

Ministern kan tillsätta en ministerns ledningsgrupp för att styra beredningen av ärenden inom sitt verksamhetsområde. Ministern eller statssekreteraren som företräder ministern är ordförande för ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår statssekreteraren som kanslichef som leder tjänstemannaberedningen av ärenden som hör till ministerns verksamhetsområde eller understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Ministern förordnar de övriga medlemmarna i ledningsgruppen.

21 §
Andra lednings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta tjänstemannaledningsgrupper eller andra beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter också ledningsgruppen för beredningen av finanspolitiken och förvaltningspolitiken, ledningsgruppen för koncernstyrningen samt resultatgruppen för styrningen av förvaltningsområdet.

22 §
Tjänstemannaledningsgruppen

Ledningsgruppen som leds av statssekreteraren som kanslichef behandlar gemensamma ärenden som är viktiga för verksamheten vid ministeriets avdelningar och enheter.

I ledningsgruppsmötet deltar förutom statssekreteraren som kanslichef även understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, avdelningscheferna samt de chefer för andra verksamhetsenheter som statssekreteraren som kanslichef skilt förordnat.

Ledningsgruppen för finanspolitik och förvaltningspolitik leds av statssekreteraren som kanslichef och ledningsgruppen för koncernstyrningen samt resultatstyrningsgruppen för styrningen av förvaltningsområdet av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

4 kap

De ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare

26 §
Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna koncernstyrningen, styrningen av förvaltningsområdet och ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolicy.

27 §
Uppgifter för understatssekreteraren

Understatssekreteraren ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef leda och samordna beredningen av i synnerhet de ärenden som hör till verksamhetsområdet för ekonomiska avdelningen och finansmarknadsavdelningen samt de ärenden som skall behandlas av Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören, controllern vid statsrådet, chefen för sekretariatet för internationella ärenden och chefen för kommunikationen. 

31 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för statssekreteraren som kanslichef understatssekreteraren för internationella ärenden samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören förordnas av ministern.

Ställföreträdare för avdelningscheferna förordnas av statssekreteraren som kanslichef. Om ställföreträdare för controllern vid statsrådet bestäms i lagen om statsbudgeten.


5 kap

Beredning av ärenden

32 §
Avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman vid behov skyldig att utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren för internationella ärenden, förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller chefen för en avdelning eller en enhet inom avdelningen förordnar.

Statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren för internationella ärenden samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller chefen för en avdelning eller en enhet inom avdelningen kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att bereda och föredra ett ärende som annars skulle beredas av en underlydande tjänsteman.


33 §
Information till ledningen och cheferna

Ministern, statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef och understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören ska hållas underrättade om de viktigaste av de ärenden som är aktuella eller under arbete inom ministeriets och avdelningarnas verksamhetsområden.


35 §
Samarbete mellan avdelningarna och information till avdelningarna

Avdelningarna och enheterna vid ministeriet ger efter behov sakkunnigtjänster inom sitt eget verksamhetsområde när en annan avdelning eller enhet bereder ett ärende som delvis även rör en annan avdelnings verksamhetsområde. Avdelningscheferna i fråga avtalar i varje enskilt fall närmare om lämnande av sakkunnigtjänster till den andra avdelningen och om gemensam beredning vid avdelningarna. Statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren för internationella ärenden eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören bestämmer vid behov om gemensam beredning vid avdelningarna.


37 §
Ministeriets representation i beredningsorgan

En anställd vid finansministeriet som utses till representant i en kommitté eller kommission eller något annat sidoorgan ska till sina förmän och avdelningschefen lämna uppgifter om kommitténs eller kommissionens arbete och de ståndspunktspreciseringar som framkommer där framför allt i ekonomiskt betydande eller principiellt viktiga ärenden. Om avdelningschefen anser att ärendet är särskilt viktigt ur finansministeriets synvinkel, skall även ministern, statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef och understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören informeras.


6 kap

Intern förvaltning

38 §
Arbetsfördelning för den interna förvaltningen

Ministeriets interna förvaltning leds av statssekreteraren som kanslichef, som bistås av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. De bistås i sin tur av utvecklings- och förvaltningsfunktionen, avdelningscheferna samt de personer som dessa förordnat.


39 §
Fastställande av semestrar

Avdelningschefernas semestrar fastställs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören, understatssekreterarnas semestrar av statssekreteraren som kanslichef och statssekreterarens samt statssekreterarens som kanslichef semestrar av ministern.


40 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren och statssekreteraren som kanslichef utfärdas av ministern. Förordnande om tjänsteresor för understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdas av statssekreteraren som kanslichef.

Förordnanden om tjänsteresor för avdelningscheferna utfärdas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.


Om mottagande av tjänsteresor som erbjuds av aktörer utanför statsförvaltningen beslutar när det gäller utrikesresor förvaltnings- och utvecklingsdirektören och när det gäller inrikesresor avdelningschefen.

7 kap

Beslutanderätt

44 §
Ministerns och vissa tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätten

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som en tjänsteman enligt denna arbetsordning får avgöra. Samma rätt tillkommer i enskilda fall statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören och avdelningscheferna i ärenden som avgörs av underlydande tjänstemän.


8 kap

Avgörande av ärenden som gäller utnämningar och tjänstledigheter

47 §
Utnämningsärenden som avgörs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Sådana utnämningsärenden som avgörs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören är

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten eller uppgiften inte är placerad vid sådana organisationer som leds av i 48 § nämnda chefer och avgörandet av ärendet med stöd av 46 § inte hör till ministern,

2) utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid, varom beslut fattas i ministeriet, då ministern utnämner till motsvarande tjänst.

48 §
Utnämningsärenden som avgörs av avdelningschefen och vissa andra chefer

Sådana utnämningsärenden i vilka beslut fattas i ministeriet och som avgörs av en avdelningschef och controllern vid statsrådet är


2) utnämning till tjänsteförhållanden för viss tid, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten är placerad vid en sådan organisation som leds av dem och avgörandet av ärendet med stöd av 47 § 2 punkten inte hör till förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

49 §
Placering av tjänster och uppgifter

Ministeriets gemensamma tjänster placeras vid avdelningarna enligt förvaltnings- och utvecklingsdirektörens beslut. 

50 §
Tjänstledigheter om vilka beslut fattas i ministeriet

Av prövning beroende tjänstledighet eller motsvarande befrielse som varar högst tre månader beviljas av chefen för avdelningen eller enheten. Sådan tjänstledighet och befrielse från arbetet beviljas chefen för en avdelning eller enhet samt personal utanför avdelningarna och enheterna av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

Av prövning beroende tjänstledighet som varar över tre månader beviljas av

1) ministern, om utnämningsbehörigheten tillkommer republikens president eller statsrådet

2) förvaltnings- och utvecklingsdirektören, om utnämningsbehörigheten tillkommer denne eller ministern

3) den berörda avdelningschefen, förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller controllern vid statsrådet, om utnämningsbehörigheten innehas av denne.

9 kap

Avgörande av andra ärenden

51 §
Ärenden som avgörs av statssekreteraren som kanslichef

Statssekreteraren som kanslichef avgör ärenden som gäller utlåtanden i ärenden som hör till fler än en avdelnings eller enhets verksamhetsområde, om ärendet inte enligt 52 § ska avgöras av understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören.


52 §
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtanden om ärenden som bereds vid flera avdelningar eller enheter och som huvudsakligen hör till det verksamhetsområde som de leder.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller

1) fullmakt att företräda ministeriet i domstolar och andra myndigheter

2) förlängning av tidsfristen för beredningsorgan som tillsatts av ministern

3) användning av verksamhetsanslag och andra anslag som anvisats för ministeriets verksamhet och fördelning av dem på avdelningarna

4) inrättande, indragning och överföring av ministeriets tjänster, ändring av tjänstebenämningar samt placering av ministeriets gemensamma tjänster och personal vid ministeriet

5) de anställningsvillkor för finansministeriets tjänstemän som med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) ska avgöras i finansministeriet

6) beviljande och återkallande av tillstånd till bisyssla samt utfärdande av förbud mot mottagande och utförande av bisyssla

7) ministeriets interna förvaltning, om ärendet enligt denna arbetsordning inte ska avgöras av någon annan tjänsteman

8) uppsägning av samt upplösande av tjänsteförhållandet för andra tjänstemän än sådana som utnämnts av statsrådets allmänna sammanträde eller ministern,

9) utfärdande av skriftlig varning som avses i 24 § i statstjänstemannalagen åt tjänsteman som utnämnts av statsrådet.

53 §
Ärenden som avgörs av avdelningscheferna

Cheferna för avdelningar som bereder ärenden avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtanden i frågor som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,

2) anslag som anvisats avdelningen för eget bruk eller för att fördelas vidare inom avdelningens verksamhetsområde,

3) utfärdande av skriftlig varning som avses i 24 § i statstjänstemannalagen åt tjänsteman som utnämnts av statsrådet,

4) åläggande av kontroll och undersökningar som avses i 19 § i statstjänstemannalagen.


57 §
Avgörande av ärenden som hör till personal- och förvaltningspolitiska avdelningens verksamhetsområde

Avdelningschefen vid personal- och förvaltningspolitiska avdelningen avgör ärenden som gäller

1) statens ämbetsverks och inrättningars tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar, ärenden som enligt förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) annars ska avgöras av statens förhandlingsmyndighet, statsanställdas anställningsförhållande, lön och andra anställningsvillkor samt meddelande av bestämmelser och anvisningar för tillämpningen av dessa, dock inte om ärendet enligt 52 § 5 punkten i denna arbetsordning ska avgöras av förvaltnings- och utvecklingsdirektören,

2) ärenden som avses i lagen om arbetsdomstolen (646/1974) och som ankommer på finansministeriet i dess egenskap av förhandlingsmyndighet samt förande av förhandlingar som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag.

Det regeringsråd vid personal- och förvaltningsavdelningen som ministern förordnat avgör de pensionsrättsfrågor som ska avgöras av finansministeriet.

57 b §
Avgörandet av ärenden som hör till kommun- och regionförvaltningsavdelningens verksamhetsområde

Kommun- och regionförvaltningsavdelningens avdelningschef avgör ärenden som gäller tillsynen över kommunala pensionsanstalten enligt 137 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

59 §
Avgörande av ärenden som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Om ärendet gäller flera avdelningars verksamhetsområde, avgörs ärendet av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.Denna förordning träder i kraft den 16 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 december 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Understatssekreterare
Martti Hetemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.