1267/2011

Ufärdad i Helsingfors den 14 december 2011

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2011 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2011 används följande utdelning:

Statsskatt 27,19 %
Kommunalskatt 62,86 %
Kyrkoskatt 3,40 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 3,99 %
— dagpenningspremie 2,56 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2011 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2010 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2011. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2011 och den 1 januari 2010. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2011 och den 1 januari 2010 och inkomstskatteprocenten för 2011.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatt på följande sätt:

Kommun Nedsättning av kommunalskatt, euro
Tavastehus 500 000
Kommun Förhöjning av kommunalskatt, euro
Hausjärvi 500 000
4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2011 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar
År Redovisningsmånad Euro
2011 December 1 994 232 492
2012 Januari 2 074 994 078
Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift
År Redovisningsmånad Euro
2011 December 124 680 935
2012 Januari 135 234 452
5 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2011, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med juli 2011 till november 2011 korrigeras.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2011.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 16 februari 2011 om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011 (133/2011).

  Helsingfors den 14 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.