1257/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 12 § 1 mom., sådant det lyder i lag 127/2010, som följer:

12 §
Vuxenutbildningsstödets belopp

Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är 26,09 euro per dag. Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När månadslönen är större än grunddelen multiplicerad med 105, är förtjänstdelen 20 procent av den del av dagslönen som överskrider denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön som ligger till grund för stödet, dock minst lika stort som grunddelen. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på förmåner som betalas för tiden från och med lagens ikraftträdande.

Beloppet av vuxenutbildningsstödets grunddel höjs på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Beloppet av grunddelen i 12 § 1 mom. i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalats ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2011
ShUB 10/2011
RSv 43/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.